55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Praktijk van Verzekeraars
Rapport schadebehandeling bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of letsel 
met
advies, aanwijzingen en oplossingen


Verzekerd?

Wat u kunt verwachten bij
Arbeidsongeschiktheid, ziekte en letsel
24-ste druk, 2012
H.M. Walker

Foto van Rapport

Verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid waant men zich veilig. Daarvoor betaalt elke Nederlander in het werk, in het verkeer of in de sport. Velen hebben vrijwillig nog een extra polis. Alles om groot inkomensverlies bij blijvende schade aan het arbeidsvermogen te compenseren.

Het beste is natuurlijk om nooit een beroep op een tegenpartij of op de eigen polis te moeten doen. Maar wat gebeurt er te vaak als dat wťl zo is? Als de ziekte of het gevolg van een ongeval langer duurt of blijvende gevolgen heeft? Aanvankelijk ziet het er redelijk uit ondanks het verlies. Gaandeweg blijkt het echter bij de verzekeraar, bij de dokter, bij de controle, bij de keuring, bij de reÔntegratiepogingen stroef te lopen. Eerst lijkt het op misverstanden, vergissingen. Dan komen er andere mensen, er komt steeds meer papier. Er volgt onbegrip, wantrouwen, het wordt beklemmend. Je probeert het niet te geloven. Waarom gebeurt dit zo dikwijls? Wat is dan het beste? Afwachten, bezwaar maken of procederen?

 

 

Inhoud:

 

 1. INLEIDING.

 2. KLACHTEN.

 3. WAT GEBEURDE NA
  DOSSIER 1850?

 4. HOE VERZEKERDEN WORDEN MISBRUIKT.

 5. MEDISCHE SECTOR OP HELLEND VLAK.

 6. HET SCHADEPROCES: CIJFERS CLAIM-TOEWIJZING.

 7. BELANGENBEHARTIGING EN RECHTSGANG.

 8. VRIJHEID VAN MEDIA-UITING EN INFORMATIE.

 9. HOE GEDUPEERDEN WORDEN UITGESCHAKELD.

 10. FRAUDE.

 11. ZELFDODINGEN EN FAMILIE-DODINGEN:  GENOCIDE?

 12. TIPS VOOR VERZEKERDEN EN GEDUPEERDEN.

 13. WAT ZOU ER MOETEN EN KUNNEN GEBEUREN?DE OPLOSSING.

 14. BESLUIT.

 

 

26 BIJLAGEN

 

 

'Arbeidsongeschiktheid, ziekte en letsel'

ISBN 90-9010511-5
NUR 740

A4-formaat
237 pagina's,
waarvan
57 pagina's bijlagen.

 

Verantwoording openbaarheid
55 jaar blootgelegd
Bronnen verantwoording
Rapport praktijk verzekeraars
Wet Aansprakelijkheid    Motorvoertuigen
Afschaffing van de WIA
Strategie van verzekeraars
Databanken van Professionals
Achmea Rabobank Interpolis praktijk
Opheffing Misbruik; Oplossing
Laatste nieuws
Eerder Nieuws en Actualiteit
Bezoekers van website
Dank aan ...
Externe Links
Overzicht Site-Inhoud

E-mail sturen

De gedupeerde denkt aanvankelijk pech te hebben. Op zich staande pechvogel te zijn. Wie ziet dat er meer aan de hand is, is laat. Wat valt er dan nog te doen? Weinig. Er is dan een groeiend en complex dossier.
Maar er zijn toch organisaties die je belangen behartigen? Je kunt toch klagen? Daar zijn toch organen voor? Je hebt toch betaald? Je hebt toch recht op een redelijke behandeling?
Dat recht heb je, maar recht krijgen blijkt een vrijwel onmogelijke opgave.

Dit rapport gaat diep in op de onderliggende mechanismen. En geeft precies aan hoe bij schadebehandeling betrokken functionarissen er (on)bewust aan bijdragen dat claimgerechtigden met zware schade vrijwel nooit krijgen waar ze recht op hebben. Ondersteund door talrijke literatuur, interviews en berichten in de media wordt de praktijk blootgelegd. Inclusief de jarenlang openbaar gemaakte bevestigingen door deskundigen en de ervaringen van belangengroepen. Dan volgen ramingen van de omvang.

Beschreven wordt hoe bij integere dokters al willekeur insluipt. Hoe er bij keuringen veel dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. En waarom. Hoe de werkkring of de eigen zaak, de thuissituatie en privť-relaties dan te vaak onherstelbare schade oplopen. Waar de eigen belangengroepen niet helpen. Hoe klachtenorganisaties met hooggeleerden en juristen de gedupeerde uitputten. Vrijwel altijd zonder resultaat. Hoe Justitie misstanden, die keer op keer worden onthuld, ongemoeid laat. Waarom de rechtsgang en de rechtspraak hierover zo traag en frustrerend verloopt. Hoe door anderen aan de kaak gestelde collusie in advocatuur, rechterlijke macht, openbaar bestuur, media en verzekeraars nieuwe dimensie krijgt.

Met andere gedupeerden in groepsverband druk uitoefenen? Of zťlf bij herhaling met de media in contact treden? Het rapport geeft inzicht in de krachten, waardoor die pogingen worden doorkruist.

Gemiddeld ondervindt men achter elke tiende voordeur de gevolgen. Dit rapport is daarom ook bedoeld voor wie de eigen ongevals- en arbeidsongeschiktheidspolis tegen het licht wil houden.

 

Gedetailleerd analyse- en cijfermateriaal toont de minieme kans voor deze claimgerechtigden op een billijke afloop. Geeft aan hoeveel hooggekwalificeerde werkgelegenheid in welke branches daaraan destructief bijdraagt. Hoeveel geld en tijd daarmee gemoeid is. En welk deel van de samenleving daarvan generaties lang de gevolgen draagt.

Tot slot volgen uitgebreide aanwijzingen voor verplicht en vrijwillig verzekerden, letselslachtoffers en groeperingen. Hoe te verweren tegen misstanden. Hoe deze openbaar te maken en aan de kaak te stellen. Overzicht van voorgestelde maatregelen. Visie op de naderende doorbraak. Verwachte stimulerende effecten op de Nederlandse economie.

 

””K IN DE INHOUD
Het verschil tussen de verkochte polis en de geleverde dekking - Kleine lettertjes die polissen voor de zwakste partij waardeloos maken - Hulp van de wetenschap om de medische leer verzekeraarvriendelijk bij te stellen - Hoe keurend artsen hun beroepseed terzijde mogen stellen - Misbruik van gedupeerden door psychiaters - Achterkamerpraktijken - Zogenaamde claimbehandelingsprocedures doorgeprikt - Zogenaamd verzekerde artsen, therapeuten, notarissen, advocaten en accountants evenmin veilig gedekt - Lijsten met namen van betrokken functionarissen en bureaus - Vergeefs tot 20 jaar procederen tegen de weigerachtige verzekeraar voor de gerechtvaardigde uitkering, tenminste als je als gedupeerde een ton of meer voor je advocaten kunt missen - Hoe Ombudsorganen, belangenbehartigers, gedragscodes en klachtorganen feitelijk fungeren als instandhoudende schaamlappen - De vraagtekens bij de rol van Justitie en de Rechterlijke macht - Hoe klokkenluiders en verenigingen van benadeelden buitenspel raken - De rol van politici, wetenschappers en journalisten.

 

WAT IS BIJZONDER?

Eerste Nederlandse integrale analyse van alle geledingen en facetten van verzekeraarafmaakpraktijk tegen zowel langdurig zieken als mensen met blijvend letsel - Als eerste ook: Namen van betrokken functionarissen - Inzicht in invloed op politici, universiteiten en de media - Onderbouwde schattingen van de omvang van de praktijk - Bevestigende uitspraken en documenten van auteurs, deskundigen en gedupeerden - Bewijsmateriaal voor advocaten en Rechters - Database met analyse van honderden wťl sprekende slachtoffers: Ervaringen, klachten en gevolgen, met statistiek - Mechanismen, die leiden tot uitschakeling van patiŽnten en belangengroepen - Analyse van de claimbehandelingsprocedures - Cijfers over verkochte en geleverde dekking, destructief werkzame arbeidsplaatsen en geld - De bijdrage van sommige politici en teveel Rechters - Voorgestelde maatregelen - Economische effecten - Aanwijzingen voor verplicht en vrijwillig verzekerden, gedupeerden en groepen - Hoe de escalerende praktijk voor ieder zichtbaar begint te worden - Do's en don'ts voor gedupeerden die openbaar willen maken - Uitgebreide literatuur- en bronnenoverzichten - Ook gebruikt voor opleidingsdoeleinden.

 

VOOR WIE BESTEMD?
Voor verzekerden die zich veilig wanen - Verzekeringsgedupeerden en groeperingen - Voor wie namen en werkwijzen wil kennen van voor verzekeraars werkende personen - Werkenden die een verzekering zoeken - Werkenden die hun ongevallen- of arbeidsongeschiktheidspolis willen beoordelen - Werkgevers - Zelfstandig ondernemers - Accountants - Artsen - Therapeuten - PatiŽntenverenigingen - Maatschappelijk werkers - SOS-hulpdiensten - Zorginstellingen en zorgverleners - Politici - WIA-hulpverleners - Verzekeraars - Assurantietussenpersonen - Ondernemers die een verzekeringsmaatschappij of vertegenwoordiging willen oprichten - Politiefunctionarissen - Juristen, Advocaten en Rechters - Journalisten - Scholen en Opleidingsinstituten - Studenten - Bibliotheken.

 

Dit rapport nu gratis downloaden ...

04 januari, 2020