55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

 

LATEST NEWS

(Dutch text below)
 


Back to the Site-Contents

 

LAATSTE NIEUWS 

over verzekering en schadebehandeling van verzekerden bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval

 

LETZTE NACHRICHT

(Niederländische Text unten)

 

Zurück zum Site-Index

 

DERNIÈRE NOUVELLE

(texte Néerlandais au bas)

 

Retour au Site-Index

 

 

 


Stichting De Ombudsman als stroman?

Stichting de Ombudsman propageerde vele jaren zich bezig te houden met het helpen van de minder weerbaren in de samenleving, als hun belangen in het maatschappelijk verkeer worden geschaad. De stichting beweerde naar klachten voor betrokkene te kijken, advies te geven of, waar mogelijk en noodzakelijk juridische actie te nemen. Betrof het meer gecompliceerde letselschadekwesties dan werd veelal verwezen naar advocaten uit de Pals-groep. De KNMG waarschuwde haar leden medio maart 2004 om niet met bureau Pals in zee te gaan. Ook beweerde stichting De Ombudsman gedupeerden naar de media te begeleiden, als dat vanwege vergelijkbare gevallen voor het bereiken van een doorbraak mogelijkheden kon bieden. Omgekeerd nemen sommige journalistieke redacties met de stichting contact op wanneer een gedupeerde zich tot hen heeft gewend. Om te overleggen over het nut van media-aandacht. Stichting De Ombudsman was overduidelijk een geconstrueerd lokmiddel om gedupeerde verzekerden in de pakken.

Stichting De Ombudsman

Commentaar Stichting Werkgroep 1970
  Bestond 30 jaar. Publiceert in rapport  Letselschaderegeling (eind 2003) ernstige misstanden: Verzekeraars traineren de afhandeling van zware letselschadezaken. De stichting rapporteert die conclusie na onderzoek van 150 klachten na ongevallen in de afgelopen twee jaar Dit bleek 30 jaar oud nieuws te zijn

Vreemd genoeg bleek bovendien uit de zogenaamde voorstellen, uit de eerdere uitgave 'Help', en uit het jaarverslag van dezelfde Stichting de Ombudsman het volgende:

Blz.

Wat bleek echter uit het rapport?

 

  • "aanbevelingen" i.p.v. forse maatregelen

  • pappen en nathouden: verdeel- en heerstactieken die hun zogenaamde opponenten - de verzekeraars - niet misstaan:

  • vaagheden en gemeenplaatsen

  • pleiten voor nieuw onderzoek

  • pleiten voor nieuwe organisaties

  • pleiten voor nieuwe maatregelen op details

Door deze tactieken werd in dit rapport met succes de aandacht van een drastische aanpak van deze misstanden afgeleid!
Deze tactiek werd door verzkeraars toegepast sinds 1973, dus ook ... 30 jaar 

12 Men brengt in 2001 de grote onthulling. Men bereidde zich daarop blijkbaar onvoldoende voor Want er gingen bijna 60.000 pogingen tot telefonische reacties verloren. Had deze zich 30 jaar ervaren noemende Stichting De Ombudsman dit niet moeten verwachten?
3 Verzekeraars, verzekeraarvriendelijke instellingen en schaderegelaars werden óók als 'professionele hulpverleners'  in de expertmeeting geraadpleegd

Verklaart dit een eindtekst met verzekeraarvriendelijke vaagheden en gemeenplaatsen, voorstellen voor weer nieuw onderzoek, en tot het oprichten van nog meer nieuwe organisaties, en maatregelen op details?

  ".. Stichting De Ombudsman zal na het rapport verder initiatieven ontplooien die moeten leiden tot het ontwikkelen van een werkwijze waar de begeleiding van het letselschadeslachtoffer centraal staat." Deze vaagheid illustreerde de slapheid van Stichting De Ombudsman. Die ook steeds weer blijkt uit de ons gemelde ervaringen door slachtoffers: Het kost tijd, en er worden mensen naar Pals-advocaten op opvallend grote reisafstand doorverwezen, maar ons zijn geen billijke oplossingen bekend geworden. Gedupeerden die worden verwezen melden vaak ongelukkige ervaringen. Dit stemt overeen met de frequent geuite kritiek op andere zogenaamde letselschaderegelaars
6 Stichting De Ombudsman suggereert onafhankelijk te zijn Er bestaan duidelijke banden met de verzekeraars, terwijl die juist dé opponent van de Stichting zou moeten zijn. De Stichting heeft zeer nauwe banden met een groot deel van de media in Nederland. Zij vervult blijkbaar een intermediairfunctie tussen gedupeerden en de media. Is in feite onderdeel van de publieke omroep. Een uiterst bedenkelijke verstrengeling van belangen
28 "Er blijft reden tot bezorgdheid dat het de aansprakelijkheidsverzekeraars in de afgelopen jaren nog steeds niet is gelukt om bij de slachtoffers van ongevallen een positiever indruk te maken." Gaat de 30-jarige zogenaamd deskundige Stichting De Ombudsman met deze volzin de door haar geconstateerde misstanden in dit rapport te lijf?

Oók gedupeerden met duidelijk bewijsbare onregelmatigheden in hun dossier zagen de bespreking en behandeling van hun dossier door Stichting De Ombudsman nogal vaag verlopen. Zagen zich soms wel erg gemakkelijk en op niet erg duidelijke gronden ontmoedigd om verder te gaan. Andere ons bekende gedupeerden bleven zitten met de vraag of de stellingname tegen de verzekeraars door Stichting De Ombudsman bij de "bemiddeling" niet erg terughoudend was

34 "Voor sommige partijen valt zelfs een goed belegde boterham te verdienen aan letselschade." Hier wordt grote deskundigheid geëtaleerd!
40 "De rol van experts dient te worden teruggedrongen door normering, zowel ten aanzien van het proces zelf als ook met betrekking tot de schadeomvang." Zullen we maar concluderen dat de verzekeraars achter de toetsen van de tekstverwerker hebben gezeten?
  Voorlichtingsmateriaal Nieuwe maatregelen op details: Er zijn al kasten vol voorlichtingsmateriaal
  Zodra patstelling: arbitrage en mediation bepleit Ons bekende ervaringen met arbitrage zijn negatief
  Dus daarvoor oprichten: Instituut Pleiten voor nieuwe organisaties: Er zijn al een vijftigtal klachtinstituten. Nog een schakel aan de tientallen partijen toevoegen?
41 Onderzoek andere landen wellicht erg leerzaam Pleiten voor nieuw onderzoek: Dus weer 30 jaar studeren?
  Juridische coach als extra schakel Nog een schakel aan de tientallen partijen toevoegen?
  Eventueel juridische coachhulp door slachtofferhulp Wederom een complicatie bij de afhandeling?
42 Slachtoffer moet terug aan tafel Als slachtrijpe gevangene?
  Slachtoffer moet openheid van zaken geven Slachtoffer als schuldige?
43 Nieuwe gedragsregels toevoegen Er zijn al tientallen partijen met eigen gedragsregels
  Protocol of een gedragscode ontwikkelen Nog meer nieuwe maatregelen op details!
10-tallen bestaande (gedrags)regels worden al slecht nageleefd
  Nieuw klachtenorgaan Er zijn al een 50-tal van deze organen! Moet de gedupeerde nog meer verdwalen?
  Nieuwe klachtencommissie Idem
  Constructiviteit Vaagheid
  Bereiken van werkbare normeringen Idem
  Regelmatig overleg Gemeenplaats
  Ontbrekende kennis en deskundigheid aanwenden Idem
44 Professionele Idem
  Geschillenregeling beter benutten Idem
  Voorlichtingsmateriaal honoreringsvormen Wederom nieuwe maatregelen op details
  Mentaliteitsombuiging Gemeenplaats
  Constructieve aanpak Idem
  Protocol ontwikkelen Opnieuw nieuwe maatregelen op details!
  Sociale bejegening Gemeenplaats
  Gedragscode 10-tallen bestaande gedragsregels worden al slecht nageleefd

Een bemiddelingsresultaat van slechts 10% door Stichting De Ombudsman van de werkelijk geleden schade is onbevredigend. Nadat de stichting kwesties als opgelost beschouwt blijven betrokken patiënten meermalen zitten met vraagtekens op wat betreft de afloop. Dit blijkt ook uit het door haar uitgegeven boekje 'HELP' wat betreft gedupeerde 'Happy', waar het financieel niet verder kwam dan een voorschot, en uit slachtoffer 'Bongers'. Daar is de schade-uitkering over de periode totdat de reuma zich openbaarde kennelijk vergeten. Ook bij gedupeerde 'Rietveld' is de schade-uitkering vergeten. Voor de niet-deskundigen wordt hier opgemerkt dat een schade-uitkering niet hetzelfde is als een voorschot, en ook iets anders als smartengeld.

Opvallend was dat de Stichting De Ombudsman nauwelijks inging op de maatschappelijk omvangrijke psychische gevolgschade door schaderegelingtrauma's vanwege de door haar gerapporteerde misstanden. Terwijl deze stichting met deze levenslange gevolgen toch dagelijks in aanraking komt.

De waarschuwing om niet met de Stichting De Ombudsman in zee te gaan was dan ook dringend noodzakelijk. Het duurde nog 10 jaar eerdat Stichting De ombudsman de activiteiten heeft gestaakt.

Meer informatie: Stichting Werkgroep 1970, Rapport Arbeidsongeschiktheid, ziekte en letsel

 

  Verantwoording openbaarheid
  54 jaar blootgelegd
  Bronnen verantwoording
  Rapport praktijk verzekeraars
  Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
  Afschaffing van de WIA
  Strategie van verzekeraars
  Databanken van Professionals
  Achmea Rabobank Interpolis praktijk
  Opheffing Misbruik; Oplossing
  Laatste nieuws
  Eerder Nieuws en Actualiteit
  Bezoekers van website
  Dank aan ...
  Externe Links
  Overzicht Site-Inhoud

  E-mail sturen