55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

VERANTWOORDING
Onthulling van misstanden schadebehandeling
bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of letsel


Werkgroep 1970
 Slachtoffers van langdurige ziekte of blijvend letsel worden vaak dubbel gedupeerd. Omdat ze nul op het rekest krijgen van hun verzekering. Na een onzuivere behandeling van hun schade. Een aantal gedupeerden ging samenwerken. Zij hebben zelf ervaren hoe het in zijn werk gaat en wat het betekent voor hun verdere leven. En dat van de huisgenoten. Zij gingen informatie verstrekken. Eerst rechtstreeks aan ál de mogelijke instanties die verzekeringsmisstanden zouden moeten bestrijden. Dat leverde niets op. Daarom werden praktijken en personen bekend gemaakt. Om verzekerden en mensen die zich aanvullend willen verzekeren te waarschuwen. 
Zo ontstond in 1970 de Stichting Werkgroep 1970. Meer over het ontstaan...
In 1981 werd een stichting gevormd.
In 1997 kreeg deze een eigen website. In 2008 werd de stichting wegens overlijden opgeheven.

H.M. Walker heeft deze website op 11 juli 2007 voortgezet en sindsdien geactualiseerd. Dit omvat:

Informatieverschaffing  teneinde:

  • schade van misleiding door verzekeraars te voorkomen

  • verdere schade aan gedupeerde verzekerden te beperken
  • bij te dragen aan inzicht en condities voor genoegdoening

door bewijsbare (medische) malversaties door verzekeraars, (verzekerings)medici en anderen bij schadebehandeling openbaar te maken en argeloze (aspirant)verzekerden te waarschuwen.
De gewraakte praktijk is zeer schadelijk: ze leidt tot ziek(er) makende uitputting en traumatisering van claimgerechtigden, terwijl mede daardoor adequate medische zorg en uitkering van schade geheel of gedeeltelijk achterwege blijft.

Werkwijze  Om geďnteresseerden en gedupeerden onnodige aanschafkosten, telefoneren, corresponderen en reizen te besparen is de beschikbare kennis gratis op het internet openbaar gemaakt: In het boek Dossier 1850 en in het periodiek geactualiseerde rapport Verzekerd? Wat u kunt verwachten ingeval van Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel. In het rapport worden ook uitgebreide tips en oplossingen gegeven. Zodat deze praktijken kunnen worden gestopt en gedupeerden werkelijk kunnen worden geholpen. Zo ontstond deze website.

Zorgvuldigheid  De feiten zijn gebaseerd op dossierstukken, controleerbare bronnen en correspondentie. En op talloze gedeelde ervaringen. Naast verklaringen van gedupeerden worden vele onderzoeken en deskundigen geciteerd. Bij met naam genoemde personen worden slechts feiten en citaten vermeld. Waar nodig werd wederhoor toegepast. Onbekende gedupeerden worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming met naam vermeld. Om herkenning te vermijden zijn hun gegevens, woonplaats, beroep of branche soms weggelaten of versluierd. Eerste exemplaren werden gedrukt. Die ontvangers van het rapport Arbeidsongeschiktheid, ziekte en letsel zijn daarom bekend. Nieuwe drukken zijn verschenen. Op basis van recente informatie, ontvangen tips en kritiek. Om veiligheidsredenen zijn voorzieningen getroffen door de bronnen en bewijsstukken die aan de publicaties en deze website ten grondslag liggen geografisch gespreid in Nederland te bewaren.

Onafhankelijkheid  staat voorop. Er zijn geen sponsors.

 

Verzekeraars, de Medische sector, Inspectie Gezondheidszorg, Politiek, Justitie en Media  zijn door de Stichting Werkgroep 1970 en anderen gedurende tientallen jaren geďnformeerd in de vorm van documenten, gesprekken en interviews. Door selectieve respons, vertekende weergave of volledig stilzwijgen zijn de Nederlanders over de volle omvang van deze praktijken onwetend gebleven. De roep om echte maatregelen in plaats van cosmetische correcties neemt toe.

 

Mediacontacten  De media zijn door de Stichting en door anderen gedurende decennia gedetailleerd geďnformeerd. In de vorm van gesprekken, en door het gratis verstrekken van boeken en rapporten. Meestal echter staan de media te dicht bij de uitvoerders van de gewraakte praktijken. Daarom worden in het belang van gedupeerden geen interviews meer gegeven. Na lezing van Dossier 1850 en van Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel schriftelijk gestelde journalistieke vragen worden wél beantwoord.

Contact  Alle inspanningen blijven mensenwerk. Ziet u ondanks de voorzorgen onvolkomenheden of heeft u informatie ter verbetering? Wilt u de auteur dan per e-mail h.m.walker@hccnet.nl informeren?

Disclaimer  De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch blijft het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden, directe of indirecte schade, voortvloeiend uit het gebruik van de website en het rapport, van welke aard dan ook.


Deze website zou ten onrechte de indruk kunnen geven, dat geen van de betrokken organisaties of personen van goede wil zou zijn. Of dat er geen dingen goed zouden verlopen. Ook zou ten onrechte het beeld van een persoonlijke aanval op tekort schietende betrokkenen kunnen ontstaan. Het oproepen van dat beeld is geenszins de intentie van deze site. Het is evenwel onvermijdelijk dat, bij de beschrijving van op zó grote schaal falende of gecorrumpeerde systemen, vooral de negatieve zaken aandacht krijgen. Er is slechts zeer beperkt aandacht gegeven aan zaken die wél goed verlopen. Deze website en het rapport zouden anders een onwerkbare omvang hebben.
De auteur hecht eraan te onderstrepen:
Het gaat om de praktijk die niet deugt en hoe die beter kan.

 
  Verantwoording openbaarheid
  54 jaar blootgelegd
  Bronnen verantwoording
  Rapport praktijk verzekeraars
  Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
  Afschaffing van de WIA
  Strategie van verzekeraars
  Databanken van Professionals
  Achmea Rabobank Interpolis praktijk
  Opheffing Misbruik; Oplossing
  Laatste nieuws
  Eerder Nieuws en Actualiteit
  Bezoekers van website
  Dank aan ...
  Externe Links
  Overzicht Site-Inhoud

  E-mail sturen

04 januari, 2020