55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Praktijk van Verzekeraars
Actuele strategie van arbeidsongeschiktheid- en letselschadeverzekeraars

 

 

Literatuurstudie  Speur wereldwijd naar studieresultaten die concluderen dat onbewezen gezondheidsklachten geen arbeidsbeperkingen zijn en gebruik deze in de lobby naar de politiek en de media, en bij de claimbehandeling (zie zie ook hieronder in de paragrafen wetenschap, politiek en journalistiek)

 

Sponsoring  Sponsor het onderwijs, de wetenschap (in het bijzonder de faculteiten geneeskunde en verzekeringsrecht) en de media (zie wetenschap, leerstoelen en journalistiek)

 

Wetenschap  Zorg voor inhoudelijke inbreng bij onderzoekprogramma's, studies en -rapportages. Belemmer onderzoeken en rapportages die erkende ziekte of causaal letsel door schadelijke stoffen, rampen, of met schadelijke leef- en werkomgevingen (zie leerstoelen) zouden kunnen aantonen

 

Leerstoelen  Laat topfunctionarissen uit uw bedrijf zich voor leerstoelen inviteren en laat hen in die positie inhoudelijke inbreng leveren (zie literatuurstudie en wetenschap)

 

Politiek  Schakel selectief lobbyisten in. Help journalisten met productieklare berichten. Bevorder dat berichten over schandalen niet verschijnen, verdwijnen, worden vertraagd, verkleind, vereenvoudigd, goedgepraat of weersproken. Leidt daarvan de aandacht af met academische quasi-verbeteringsprojecten, bevorder discussies met een spervuur van argumenten over details, en het incidenteel aanleveren van canards (zie journalistiek)

 

Journalistiek  Onderhoud prettige contacten met (hoofd)redacties en journalisten. Geef daarbij voldoende ruimte aan hen die binnen grenzen patiŽnten of belangengroepen kunnen provoceren. Intimideer en demoniseer degenen die meer waarheid (willen gaan) openbaren dan mensen kunnen verdragen. Maak gebruik van omstreden personen uit de medische en therapeutische sfeer als Medical Opinion Leaders (voorbeelden: psychiater Prof. Dr. G.F. Koerselman en voormalig Lisv-Arts Dr. S. Knepper). Maak waar nodig van freelancers gebruik om wat sterker op de man/vrouw te spelen of om een journalistieke lofzang te brengen op (omstreden) topmensen uit het maatschappelijk verkeer. Zorg voor een periodieke stroom van liefst oncontroleerbare berichten over excessieve schadeclaims en fraudes door verzekerden. Leg nadruk op mogelijke sancties ingeval van gebrek aan medewerking bij ReÔntegratie. Verklaar ontslag uit de karakterstructuur, en niet door een arbeidsbeperking, en zeker niet uit arbeidsomstandigheden of dubieuze (toepassing van) wetten

 

Reclame-uitingen  Zorg ervoor dat het onwaarheidsgehalte van uw reclame- en promotie-uitingen niet afwijkt van dat van uw concurrenten. Vertrouw op de reclamecodecommissie als het nodig is

 

Verzekerden  Onderhoud een prettige relatie met verzekerden, maar zorg voor subtiele foutjes en provocaties, zodra een schade een bepaald niveau te boven dreigt te gaan. Geef breed aandacht in de media aan fraudes door verzekerden, en laat daarvoor geen bron onbenut. Intimideer en demoniseer degenen die vaker met voor verzekeraar(s) onprettige bewijzen in de openbaarheid treden. Maak volledig gebruik van de mogelijkheid tot eenzijdige polisopzegging - inclusief schade-uitkering - zodra voor verzekerde vanwege ziekte of letsel de werkkring of de eigen zaak ophoudt, of zodra de zaak ontontwarbaar is geworden of de verzekerde tekenen van uitputting vertoont.

 

Productbeleid  Bevorder onduidelijkheid door steeds nieuwe kleine wijzigingen in bestaande producten en -varianten, lopende polissen en begrippen, alsmede door een voldoende aanwas van nieuwe producten. Noem polissen bijvoorbeeld ReÔntegratieverzekeringen die bij geclaimde zware schade vůůr of tijdens de reÔntegratiepogingen de uitkering zo snel mogelijk afbouwen

 

Acceptatie  Gebruik bijvoorbeeld slogans als 'gťťn medische keuring, gťťn moeilijke vragenformulieren'. Door de gevolgde strategie en de wonderbaarlijke resultaten van zogenaamde reÔntegratie (zie ook keuringsartsen) hoeft immers nooit lang te worden uitgekeerd

 

Offertebehandeling en Poliswijzigingen  Zorg dat de FinanciŽle Bijsluiter zo vaag mogelijk is, en dat productvergelijking bij gebrek aan transparantie een fictie blijkt. Zie toe op de juiste uitsluitingen en (verhoogde) premies, afhankelijk van de bij of na acceptatie vastgestelde extra risico’s. Zorg voor voldoende complicerende onduidelijkheden in de teksten van acceptatievragenlijsten en schadeformulieren, in de samenhang tussen de stukken en in de "kleine lettertjes". Zorg n correspondentie bijvoorbeeld voor onduidelijkheid in data en nummers van bijlagen van stukken, en door steeds andere niet met naam of functie ondertekenende personen. Zorg voortdurend voor wijziging in behandelend functionarissen, en in reclame-, verkoop- en polisvormen, -termen en -begrippen

 

Polisbeheer  (Zie productbeleid)  Zorg dat polissen te allen tijde (kunnen) worden opgezegd, of stevig in prijs verhoogd, zodra het betreffende risico toeneemt. Zoals bij hogere leeftijd. Vertraag zogenaamd abusievelijk uitbetalingen, met bijgevolg irritaties. Zodat de verzekerde zťlf gaat opzeggen. Of wees zo attent uw cliŽnten over die mogelijkheid te tippen, zodra het geschikte moment is aangebroken

 

Prijsbeleid  Differentieer zo veel mogelijk in de te factureren premies, onder meer afhankelijk van de bij de acceptatie en daarna vastgestelde extra risico's en uitsluitingen

 

Tussenpersonen  Onderhoud een prettige relatie met tussenpersonen, zolang deze uw belang naar waarde schatten. Traineer betalingen aan hen die uw policy niet blijken te begrijpen of intimideer op andere wijze. Geef periodiek ruimschoots aandacht in de media aan fraudes bij tussenpersonen en laat daarvoor geen bron onbenut

 

Behandeling van grote schades  Zorg voor gepaste ontmoediging van de claimgerechtigde naarmate de schade langer gaat duren. Speur in aanmelding- en schadeformulieren en -rapporten naar details, die u als verzwijging of fraude kunt uitleggen. Leid de schadebehandeling langs meerdere partijen, verwijs naar en verschuil u achter hen. Schakel uitsluitend schade-experts, en controle- geneeskundig en keuringsartsen in, die extreem kritisch tegenover verzekerden staan, zolang deze deskundigen nog niet bij het grote publiek of bij de rechtbank in ongenade zijn. Onder meer door schending van de toepassing van de medische leer. Weet dat u geen schade behoeft te vergoeden naar rato van het gedeelte eigen schuld. Beschuldig verzekerden dus van de meest onmogelijke zaken, zodat zij zich kunnen verliezen in eindeloos verweer daartegen. Gebruik ook stemmingmakerij, suggestieve opmerkingen over (privť-)leven en uitspraken van claimanten tijdens onderzoeken en in rapportages om de schuld waar mogelijk bij hen te leggen. Bevorder 'vergissingen', vertragingen en provocatie van patiŽnten. Zoek in het medisch dossier naar pre-existentie. Voorzie in interne experts en geneeskundig adviseurs, die geen enkele controle uitoefenen op externe rapportages, ten nadele van verzekerden. Traineer de betaling van voorschotten. Geef voorrang aan deskundigen en schadebehandelaars, waarvan de resultaten aangeven, dat bij hen voldoende claimgerechtigden voortijdig van hun claimrechten afzagen. Schakel desgewenst detectives in. Zorg voor andragogisch getrainde arbeidsdeskundigen. Zie hen als de spil in de ReÔntegratie, met argusogen kijkend of er geen vermeende onwil bij de uitkeringsgerechtigde is te zien. Zorg voor bureaus als faÁade tussen u en de door u ingeschakelde experts. Verlaag de uitkering zo mogelijk al voordat de reÔntegratie begint. Zie toe dat verzekerden aan het werk gestuurd worden voordat de klachten zijn verholpen. Leg de schuld van een arbeidsconflict altijd bij de verzekerde, ook als dit conflict na de ziekte of het letsel ontstond, en ook als er evident sprake is van een beroepsziekte. Scherm met mediation. Vertrouw erop dat Mediators net als Rechters dichter bij u als verzekeraar dan bij de verzekerde zullen staan, en selecteer hen op basis van de resultaten. BeŽindig de polis meteen zodra het dienstverband of de onderneming van verzekerde eindigt, ook ingeval u de arbeidsongeschiktheid toch al ontkent

 

Keuringsartsen

 1. Volg het Hof te Arnhem bij benoemingsprocedures van getuige-deskundige keuringsartsen voor de rechtbank: 
  in de verzoekschriftprocedure tot benoeming van een getuige-deskundige (Stad Rotterdam contra Zandkuyl op 17 maart 1998) heeft de Rechter bepaald: "De te benoemen deskundige dient een persoon te zijn van wie mag worden verwacht dat hij een onafhankelijk en onpartijdig oordeel kan geven, die zelfs niet de schijn van partijdigheid heeft en tegen wiens benoeming tot deskundige geen van partijen in redelijkheid bezwaar kan hebben." Deze benoemingsprocedure betrof de wens van Stad Rotterdam om de niet bepaald onomstreden Dr. G.K. van Wijngaarden tot deskundige te laten benoemen. Het Hof te Arnhem heeft evenals de Rechtbank te Almelo het verzoek van Stad Rotterdam afgewezen en met bovenvermeld citaat als toetssteen.
  Dit criterium, toegepast op psychiater Koerselman en toenmalig Lisv-Arts Dr. S. Knepper, heeft ten gevolge dat zij evenmin aan deze neutraliteitseis voldoen.
  Voorzie rechtbanken desgevraagd dus niet van artsen als deze

 2. Bedien u bij alle overige keuringen juist wťl van uw favoriete artsen. Zie de databank

 3. Speur op onderwijsplaatsen naar (aspirant-)artsen in opleiding met de juiste feeling en het juiste profiel. Kijk naar wie bij patiŽnten met een goede neus speurt en rapporteert over verklarend verleden (ongelukkige jeugd, vroegere ziektes, familiaire aanleg en relatieproblemen thuis of op het werk), waarna er niet (meer) hoeft te worden uitgekeerd

 4. Geef stille wenken aan artsen, die in de termen en conclusies van hun rapportages verzekeringsfinancieel te veel achterblijven bij uw favorieten. Geef financieel wat extra ruimte aan hen die binnen grenzen bij patiŽnten kunnen provoceren en hen zonodig met het juiste gevoel en timing weten te intimideren

 5. Oefen (betalings)druk uit om onwelgevallige keuringsrapporten gedeeltelijk te doen herschrijven. Geef geen herhalingsopdrachten aan artsen die dit niet begrijpen, traineer de betaling of intimideer op andere wijze en doe zonodig omkopingsvoorstellen, zie erop toe dat deze laatste niet op papier zichtbaar zijn

Aansprakelijkheid  Beweer bij letselschadeclaims bij voorkeur dat er sprake is van eigen schuld, nalatigheid of opzet. Laat het zwakke slachtoffer het tegendeel maar aantonen. Opzettelijk toegebrachte letselschade - bijvoorbeeld in een geweldsdelict - valt immers niet onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Op die manier zullen de slachtoffers van het verkeer, de sport, de medische wereld en van seksueel misbruik (14-6-02, Aegon) u geen geld kosten

 

Politie, Brandweer  Ingeval van ongevallen en rampen: Zorg ervoor dat uw inspecteur zo vroeg mogelijk ter plekke is, zodat al te schadelijke sporen kunnen worden verdoezeld. Juich het toe of bevorder dat Politie, Brandweer of (openbare) bestuurders verklaringen afgeven, die aangeven dat het letsel of de schade meevalt, dan wel dat er geen (bewezen) schadelijke stoffen in aanraking met aanwezigen en omstanders (kunnen) zijn gekomen

 

Codes, Slachtoffergroepen en Klachtorganen  Bedenk een vervanging voor de ontmaskerde gedragscode en wijzig voortdurend de klachtorganenconstructies. Doe dit met de nodige publiciteit. Gebruik daarbij gespierde terminologie als: wij willen misstanden uitroeien, het kaf van het koren scheiden. Infiltreer in, of onderhoud quasi-onafhankelijke tussenschakelrelaties met deze organen. Bezet sleutelposities of regel de programmering via eigen mensen of tussenpersonen. Reik voldoende materiaal aan waarmee de behandelaars van klachten klagers kunnen provoceren. Zorg dat de jaarrapporten zo laat mogelijk verschijnen en dat die in vorm en accenten in de achtereenvolgende jaren sterk variŽren, zodat het bijna niemand opvalt dat er geen enkele verbetering wordt bereikt

 

Advocatuur  Onderhoud prettige relaties. Geef de voorkeur aan hen die tweezijdig (dus ook voor verzekeraars) pleiten, die procedures tegen u weten te vertragen, met de nodige variŽteit foutjes tegenover patiŽnten maken, of die aansturen op veel te lage schikkingsbedragen. Doe zonodig omkopingsvoorstellen, zie erop toe dat deze laatste niet op papier zichtbaar zijn. Traineer de betaling van advocaten die dit niet begrijpen

 

Justitie  Onderhoud informele contacten onder meer via serviceclubs. Bevorder dubieuze contacten en convenanten met Justitie, waarbij uw mensen, of privť-bureaus de overbelaste Justitie werk uit handen nemen of juist werk bezorgen. Schroom niet om dat naar de media te geleiden waarbij als reden, onder meer de grote schaal waarop wordt gefraudeerd, breeduit wordt vermeld. Faciliteer de beschikbaarheid van plaatsvervangende Rechters door selectie. Onderhoud via hen een prettig en dienstbaar communicatief klimaat. Vertrouw op stroperig werkende en falende Justitie

 

Belangenorganen, PatiŽntenverenigingen en Hulporganen  Onderhoud prettige, niet al te opvallende relaties. Sponsor deze rechtstreeks of indirect. Infiltreer in sleutelposities en de programmering via eigen mensen, bevriende artsen, advocaten, schaderegelaars, of via anderen, al dan niet in een 'beschermheerfunctie'. Laat uw (bevriende)afgevaardigden trainingen en voordrachten verzorgen en naar uw prettig gezinde dienstverleners doorverwijzen. Zorg voor voldoende ondersteunend materiaal, waarmee invloed kan worden uitgeoefend

 

Allťťn voor Bankverzekeraars  Oefen subtiele druk uit om het financieringsarrangement 'in heroverweging te nemen' van claimgerechtigden die door een opgeschorte uitkering in financiŽle problemen zullen raken. Benoem zakelijke problemen tot oorzaak van de schadeclaim in plaats van de aandoening of het letsel. Reik hen als alternatief een zo laag mogelijk schikkingsvoorstel aan. Bijzondere aandachtsgroep vormt hier de groep zelfstandig ondernemers


Bronnen
:
Dossier 1850 Rapport Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel. Bronnenpagina. Verklaringen van betrokkenen
 


Kik op het plaatje voor meer inzicht:
het Verzekeringsganzenbordspel...

  Verantwoording openbaarheid
  54 jaar blootgelegd
  Bronnen verantwoording
  Rapport praktijk verzekeraars
  Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
  Afschaffing van de WIA
  Strategie van verzekeraars
  Databanken van Professionals
  Achmea Rabobank Interpolis praktijk
  Opheffing Misbruik; Oplossing
  Laatste nieuws
  Eerder Nieuws en Actualiteit
  Bezoekers van website
  Dank aan ...
  Externe Links
  Overzicht Site-Inhoud

  E-mail sturen

De LUISTERLIJN, tel. 0900-0767 of Bel lokaal

 

04 januari, 2020