55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Praktijk van Verzekeraars
EINDE van 55 jaar misbruik?


OPHEFFING MISBRUIK

WAT MOET ER GEBEUREN? DE OPLOSSING

Boosheid, angst of onmacht na lezing van de feiten in deze website en het rapport? Weten dat er elke dag opnieuw minstens een tiental mensen levenslang wordt afgeschud. Met een voor insiders bekende, voorspelbare reeks gebeurtenissen. Die voor een leek absurd zijn. En tot heden niet te stoppen.
Boosheid, angst en moedeloosheid helpen niet verder.
Nu volgt een overzicht van eerdere pogingen om deze praktijken te laten stoppen.
Zelf met bewijzen van deze misstanden naar buiten treden kan een grote bevrijding betekenen.
Wat kan men doen? Welke risicos moet men vooraf afwegen?
Wacht eerst nog even met zelf impulsief in actie te komen: Lees eerst het overzicht van mogelijke repercussies voor de eigen positie.
Voor wie de risico's te groot zijn doet er goed aan afzijdig te blijven. En te zien hoe steeds andere gedupeerden hun verhaal doen. En te wachten op een samenloop van gebeurtenissen gevolgd door een omwenteling.
Mogelijke ontwikkelingen die tot een dergelijke doorbraak kunnen leiden worden hieronder geschetst. Hoe eerder hoe liever. Omdat mensen en levens worden geschaad. Of erger. Elke dag opnieuw.

EERDERE POGINGEN
Vooraanstaande artsen, waaronder de in 1997 overleden Prof. Dr. J. Bastiaans, en ook de Stichting Werkgroep 1970 hebben zich al decennia lang ingezet tegen de hiervoor besproken misstanden. Door deze publiekelijk aan de kaak te stellen.
Slachtoffers, patiëntenorganisaties en andere groeperingen hebben veel aan het licht gebracht. De bronnen in Bijlage 3 van het rapport tonen feiten, bewijzen en verbeteringsvoorstellen sinds 1970. Tot vandaag zonder resultaat.
Juristen: Hen is gevraagd om te kijken naar welke internationale/Europese regels geschonden worden en te helpen deze zaak daar naar voren te brengen. Het verzoek is nog niet beantwoord. Probleem: Hoe is het gesteld met de internationale rechtsgang, voor zover de deelnemers daarin uit de in Hoofdstuk 7 geschetste Nederlandse rechtsorde zijn voortgekomen? En: Welke slachtoffers zijn bereid en nog in staat daarin jarenlang bij te dragen? Wie draagt de kosten?
Openbaar Ministerie: Onderzoek bleef tot dusverre achterwege. Ook na verzoek. Gezonden dossiers raakten zoek, of kwamen incompleet, of ongeopend retour.
Politiek: Aandringen op een Onafhankelijk Openbaar Landelijk Onderzoek. Waarin betrokkenen onder ede worden gehoord. Tot heden bleek na uitnodigingen en brieven aan Politici: Geen interesse, meestal zelfs geen antwoord.

PAS OP VOOR REPUTATIE EN CARRIÈRE
Wie het verhaal van een gedupeerde hoort, leest of ziet blijkt steeds weer getroffen door verbazing, ongeloof, en vervolgens door enorme boosheid.
Vaak gevolgd door een grote drang om in actie te komen. En het kwaad aan de kaak te stellen, te doen stoppen, en om de schuldigen te laten straffen.
Deze verleiding is groot en heeft eerder geleid tot heel begrijpelijke, krachtige en impulsieve reacties. Die echter, zo leert de ervaring, door verzekeraars en medeplichtigen met een glimlach worden bezien. Alsof iemand met blote handen een basaltblok wil splijten.
Neem dus eerst een paar dagen bedenktijd!
Denk na over de mogelijkheden en de kansen op resultaat. Denk vooral ook na over de reactieve krachten. Vrijwel alle acties zullen smoren in de krachten die het rapport heeft beschreven: ontkenning, stilzwijgen, ontmoediging. En als die onvoldoende zijn: intimidatie. Denk aan uw aanzien, uw carrière en uw dierbaren!
Zo kreeg de auteur signalen dat enkele personen, die het voor onze zaak opnamen, hard van repliek werden gediend. Daarbij werden enkele voor hen oncontroleerbare suggesties gebruikt, die ook zijn terug te vinden in Bijlagen 5 en 6 van het rapport. Ook andere intimidaties werden niet geschuwd. Velen raakten op een zijspoor. In stilte.

Insiders uit de verzekeringsbranche die overwegen als klokkenluider naar buiten te treden moeten rekenen met risico's van repercussies. Voor wie de branche heeft verlaten of aan het eind van het werkzame leven staat zijn deze overigens kleiner. Vooral hogere functionarissen beschikken over bewijsmateriaal. Door met misstanden naar buiten te treden kunnen zij ook als medeplichtig in staat van beschuldiging worden gesteld. Maar het zal voor hen een grote bevrijding zijn, als zij zijn gekeerd. Door hun moed zal het oordeel over wat zij deden, milder zijn. Mogelijk zal een aantal van hen de openbaarheid zoeken. Een goed gedocumenteerd, sluitend dossier is daarbij onmisbaar.
Klokkenluiders kunnen ook repercussies vermijden door zelf onbekend te blijven. En door in kopie-documenten de identiteit van betrokkenen te bedekken. En te zenden naar de pers. Zie Hoofdstuk 9.6. van het rapport.

Voor het overige is wachten de enige mogelijkheid. Eerst na brede bewustwording kunnen landelijke acties op gang komen om het tij te keren. De auteur denkt dat ze vroeg of laat spontaan en massaal zullen komen. U hoeft dan alleen maar zacht mee te duwen met de vele anderen.
C. Bousardt van de Stichting Werkgroep 1970 daarover op de tweede persconferentie voor de aanwezige vertegenwoordigers van de media: ‘Het derde Duitse rijk is gevallen, zo zal het dit sinistere systeem ook vergaan, alleen weten we nog niet wanneer.'

WAAROM EEN DOORBRAAK?
Het rapport heeft de mechanismen blootgelegd, die een passende uitkering en mogelijke reïntegratie van arbeidsongeschikten in de weg staan.
De beschreven praktijken worden steeds vaker openbaar gemaakt. De volle omvang bleef buiten zicht. Elke betrokkene kent een stukje van de waarheid. Een doorbraak betekent massaal protest tegen wat er mis is. En openlijke erkenning.
Ontwikkelingen die tot een doorbraak leiden zijn:

1.   Het aantal slachtofferverhalen in en buiten de media naar buiten komen groeit.

2.   Zowel de WIA als de private WIA-gatverzekeringen leiden tot zeer veel klachten.

3.   Het aantal schandalen groeit. Waar zelfregulering binnen verzekeraars, artsen, advocaten, Rechters, opleiders en andere beroepsgroepen een dekmantel voor het tegendeel blijkt kunnen jonge, aanvankelijk integere beroepsbeoefenaren eerder, ongeremder en ernstiger foutief gaan handelen.

4.   Zolang de rechtsgang zo dubieus, slopend en kansloos blijft zullen meer slachtoffers gaan kiezen voor openbaarheid.

5.   Via internet komen misstanden met lichtsnelheid naar buiten.

6.   Iedereen heeft daarmee vandaag de mogelijkheid  om misstanden te melden, te verspreiden en te lezen.

7.   Mensen doorzien sneller waar politieke en Justitiële inspanningen niet effectief zijn of worden gedwarsboomd.

8.   Inmiddels zijn in Nederland lijsten, databanken en internetsites over misbruik ontstaan. Onderlinge banden worden zichtbaar. Groei valt te verwachten.

9.   De groei van class-action of vergelijkbare rechtszaken, die namens een groep gedupeerden worden aangespannen tegen bijvoorbeeld één van deze verzekeraars, een arbeidsdeskundige, arts of advocaat. Vele andere gedupeerden zullen zich voor het eerst melden. Vergelijk de openbaarmaking van de praktijken van psychiater Drs. S.J. Duinkerke door de auteur, die een stroom van andere klachten en veroordelingen losmaakte.

10. De kans groeit dat daders en medeplichtigen, en ook (ex-)medewerkers de praktijken niet langer verdragen, en met bewijsstukken naar buiten komen.

11. Pogingen om met zwijggeld (ex-)medewerkers ervan te weerhouden om met bewijsstukken te gaan spreken kunnen falen. Ook kan men soms veiliger informatie laten lekken dan als klokkenluider naar buiten komen . Zie Hoofdstuk 9.6 van het rapport.

12. Naarmate meer excessen op straat komen wordt de drempel tot publicatie lager. Ook voor nu nog terughoudende uitgevers en media.

13. De weerzin neemt toe tegen bestuurders, politici en andere verantwoordelijkheidsdragers die passender wetgeving dwarsbomen, en bestaande wetten en normen overtreden. Eigen materieel belang voorop stellen.

14. De kans op spontaan protest, bijvoorbeeld in de vorm van het massaal - al dan niet met tussenkomst van de Rechter - weigeren te betalen van (collectieve) premies, en opzegging van (particuliere) arbeidsongeschiktheidspolissen, met verzoek tot restitutie van premies. Andere, onvoorspelbare uitingen van sociale instabiliteit zijn nooit uit te sluiten. De eerder voorzienbare kredietcrisis begon in 2008 als een wereldwijde kettingreactie.

WAT TE DOEN?
IN AFWACHTING VAN EEN DOORBRAAK:

 1. Verzet tegen polissen en premies.
  Bij langdurige schade door ziekte of ongeval is de kans op een ongecontroleerde, onbeheersbare en beschadigende keuringscarrousel met een voor de verzekerde negatieve afloop onaanvaardbaar groot. De effectieve dekking na zware schade blijkt achteraf steeds weer extreem laag. Met alle gevolgen. Daarom:
  a. Zodra mogelijk: Verzet tegen de collectieve publieke WIA-polis en premies.
  b. Onder de huidige omstandigheden is het daarom af te raden om een vrijwillige arbeidsongeschiktheid- (boven de WIA-dekking) of ongevallenverzekering af te sluiten. Zelfstandigen zijn in een wurgpositie als de financiering afhankelijk wordt gesteld van een dergelijke polis. In die situatie adviseren wij een polis met de meest lange wachttijd, de laagste dekking en de kortste looptijd (eindigend zo lang mogelijk voor de AOW-leeftijd). De premie die men weggooit omdat er bij schade nu eenmaal liever niet wordt uitgekeerd, is dan minimaal.
  c. Spaar zelf voor dit risico!

 2. Vooral wie vroegtijdig in de loopbaan als ondernemer of als werknemer langdurig uitvalt, is materieel zwaar gedupeerd. Met risico om geleidelijk in de bijstand te raken.
  Wie langer heeft kunnen sparen heeft echte zekerheid. Zonder een dergelijke twijfelachtige polis heeft men direct de zekerheid dat er geen zogenaamde polis is, en dat er geen beroep op een uitkering kan worden gedaan. Geen jarenlang slopende, meestal vergeefse strijd om recht. Die inspanningen, tijd en kosten zullen nooit nodig zijn. De getroffene kan direct de tering naar de nering gaan zetten:

  a) Er zijn geen verhaalskosten
  b) Er is naast de ziekte of het letsel geen enkel risico op onberekenbare gevolgschade door verzekeraarchicanes aan gezondheid, geen aantasting van resterend werkvermogen, evenmin van eventueel resterend bedrijfsvermogen
  c) Er is geen onnodige stress bij partners en andere gezinsleden, en voor hen ook geen gevolgschade.
   

 3. Onderzoek naar het handelen van verzekeraars, tussenpersonen, artsen, arbeidsdeskundigen, juristen, Rechters, journalisten en anderen. Op verschillende manieren is daarmee een begin gemaakt. Een aantal experts verrichtte onderzoek naar de rapportages en andere uitingen van een hoogleraar psychiatrie, door verzekeraars en rechtbanken frequent gevraagd als medisch keurder, over wie een excessief aantal klachten is geuit. De resultaten daarvan zijn openbaar gemaakt. Deze hoogleraar wordt nu niet meer als keurder door rechtbanken uitgenodigd. Assuradeuren zullen nu andere hen welgezinde medische keurders uitnodigen, zodat de geschiedenis zich kan herhalen tot de doorbraak.

 4. Het aanleggen en publiceren van zwarte lijsten van klachten over maatschappijen en daarbij betrokken artsen, arbeidsdeskundigen, juristen, schadebureaus, Rechters, journalisten en anderen, die over de schreef gaan. Verwijzend naar verklaringen, slachtoffers en bewijsstukken. Houdt u daarbij aan de feiten! Intussen zijn ook anderen daarmee gestart.

 5. Slachtoffers helpen om getuigenverklaringen af te leggen in (eigen) publicaties. Bij voorkeur door openbaarmaking van documenten en feiten met naam en toenaam. Waar nodig inclusief het eventuele weerwoord van betrokken verzekeraars, artsen en anderen. Zie voor de werkwijze Hoofdstuk 12.7.3 van het rapport.

NA DE DOORBRAAK: AFSCHAFFING
Verbod op het afsluiten van nieuwe publieke en private collectieve en individuele arbeidsongeschiktheids- en letselpolissen voor in Nederland wonenden en/of werkenden. Instellen van afbouwperiode voor de WIA- en andere lopende polissen. Dus ook afschaffing van de WAM, reis- en medisch-letselverzekeringen. Premies dalen evenredig in 5 jaar naar nul. Uitkeringsrechten dalen in 10 jaar evenredig naar nul.

NA DE DOORBRAAK: STIMULERING, REÏNTEGRATIE EN FINANCIERING
De afschaffing van alle arbeidsongeschiktheids- en letselpolissen betekent dat ieder die arbeidsvermogen verliest dat in beginsel zelf draagt. De staat geeft bijstand aan hen die te weinig of geen middelen hebben om te leven. En stimuleert in de vorm van financiële of fiscale hulp bij:

 1. Preventie: activiteiten gericht op behoud van arbeidsvermogen:

 • Veiligheid
 • Voeding
 • Fitness
 • Nascholing.

2. Reïntegratie: omvat:

 • waar nodig omschakelen naar menswaardig werk naar vermogen

De financiering omvat:

 • Premies op veilige sporten en consumptie
 • Heffingen op ongezonde en/of gevaarlijke producten en/of diensten
 • Boetes op letselveroorzakende overtredingen in arbeid, verkeer en zorg, en ontspanning.

ACUTE HULP
Voor wie dit rapport leest. Valt er meer te doen dan wachten? Wachten tot de put officieel opengaat? Tot er onderzoek komt? Tot de erkenning volgt voor de nog levende gedupeerden en naast betrokkenen? Erkenning voor wie individueel of in groepsverband streden? Erkenning van de wél integere, maar machteloze medici, belangenbehartigers en behandelaars? Die misschien hun carrière hebben geofferd?
Sommigen zullen nu anders aankijken tegen familieleden en bekenden, die op een onduidelijke manier hun bedrijf hebben opgegeven. Of op vreemde manier zijn ontslagen. Hun woning moesten verlaten. Van wie het huwelijk geen stand hield. Die het leven verlieten. Waar zich een gezinsmoord afspeelde.
Vooral is er morele steun nodig voor degenen die door dit rapport de ogen werden geopend. Die nu de momenten en plaatsen herkennen waar zij of hun gezinslid werden bedonderd. Bij wie het gevoel terugkomt, van toen, bij die behandelaar, controle-arts, arbeidsdeskundige of keurder, die ze heeft weggezet, weggepraat of weggeschreven. Zij zullen veel steun nodig hebben.
Voor wie in nood is:
Ga naar uw huisarts. Is dat voor u niet goed meer mogelijk? Meldt u dan persoonlijk bij de afdeling psychologie/psychiatrie van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Door er zelf naar toe te gaan. Al is het midden in de nacht! Zeg: ‘Ik red het niet meer, help me.
Denk ook aan: SOS Telefonische Hulpdienst SENSOOR tel. 0900-0767, 5 cent per minuut

VOORDELEN: ECONOMISCH POSITIEF SALDO
"Ik ga mijn capaciteit als arts niet langer verdoen aan het uit de WAO knikkeren van mensen." (UWV-arts)

Bijlage 21 uit het rapport geeft een eerste indicatie van de economische effecten na de maatregelen tegen de daarin beschreven praktijken. Uitvoering zal een dubbel positieve afloop kunnen inleiden: Op grond van het rapport en de daarin gepresenteerde cijfers ligt het voor de hand, dat de economische voordelen de nadelen ver zullen overtreffen. Met per saldo een gezondheidstoename en een grotere landelijke welvaartsgroei op termijn, dan voorheen.
 


  Verantwoording openbaarheid
  55 jaar blootgelegd
  Bronnen verantwoording
  Rapport praktijk verzekeraars
  Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
  Afschaffing van de WIA
  Strategie van verzekeraars
  Databanken van Professionals
  Achmea Rabobank Interpolis praktijk
  Opheffing Misbruik; Oplossing
  Laatste nieuws
  Eerder Nieuws en Actualiteit
  Bezoekers van website
  Dank aan ...
  Externe Links
  Overzicht Site-Inhoud

  E-mail sturen

04 januari, 2020