55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

LATEST NEWS

(Dutch text )
 

LETZTE NACHRICHT

(Niederländische Text)

DERNIÈRE NOUVELLE

(texte Neérlandais)

Back to the Site-Contents

Zurück zum Site-Index

Retour au Site-Index

 

   LAATSTE NIEUWS 

 


"In strijd met UWV"

Bron: NPO2 Monitor, 9 april 2017:

Wat meldt de uitzending?

Het handelen van het UWV in 2017 is omstreden en willekeurig:

- Grote verschillen in diagnoses van medische behandelaars en het oordeel van keurend artsen UWV
- Grote verschillen in oordeel over verzekerden met volkomen gelijke verzekeringsmedische situatie door artsen in de UWV-vestigingen
- Het programma wijst naar de niet toegelichte wet 1990
- Het UWV vindt zichzelf erg goed opereren
- Medisch specialisten, patiënten en rechters denken daar totaal anders over
- 25 % van de beroepszaken wordt door de rechter gegrond verklaard
- "beoordeelde" patiënten wordt daarom geadviseerd om altijd in beroep te gaan
- de lijdensweg voor afgewezen evidente patiënten is onmenselijk

Het oordeel van Werkgroep 1970:

- De keuringen berustten in 1990 op willekeur
- Dat is vandaag - 27 jaar later - niet veranderd
- Publiciteit met deze oude wijn in nieuwe zakken scoort onverminderd zonder dat er iets verandert
- Deze voor patiënten en naaste familieleden mensonterende martelgangen moeten onmiddellijk stoppen

Arbeidsgeschiktheidsverzekeringskeuringen leidden altijd al tot willekeur en expertisefraude. En dienen daarom verboden te zijn. In plaats daarvan moeten werkenden zelf de verplichte verzekeringspremie sparen voor het gezondheidsrisico.
Betrokken keuringsartsen en en arbeidsrechters kunnen zich dan met constructief werk gaan bezighouden.

Bronnen: Zie werkgroep1970.nl

 


CIRAN: De kunst van gezond zijn
   
tv-ZEMBLA *), 1 maart 2017

1. Is dit onze zorg?
Dat Voorzitter Rouvoet van de koepel van Zorgverzekeraars, Inspecteur Generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Ronnie van Diemen en het Radboud UMC op 1 oktober 2015 bijdroegen aan een seminar door een organisatie, waarvan de échte werkwijze mogelijk binnenkort - juridisch onderbouwd - crimineel genoemd mag worden:
  zoekend naar de invloed van training van de geest op de hersenen samen met wetenschappers en boeddhistische geleerden.
–-----------------
2. Waarom?
14 (oud-)werknemers en 22 patiënten getuigden voor Zembla van de werkwijze Revalidatie-instelling Ciran. Mediteren met Tibetaanse monniken en holistische behandelingen, uitgevoerd door fysiotherapeuten en psychologen. In 2015 werden 4.000 patiënten in 19 vestigingen in Nederland behandeld. Kosten € 15.000 per persoon. Jaaromzet €40 miljoen. Betaald door de verzekeraars (basisverzekering) en deels door de patiënten zelf.
–------------------------------------------------------------------------
3. Wie waren nog meer inleiders op dit seminar?
Zie de website van Ciran *)
–-----------------------------------------------------------
4. Wat bezielde Rouvoet en van Diemen om deel te nemen aan deze promotieshow over deze onbewezen medische zorg terwijl zij de eersten zouden moeten zijn om zich niet te laten inpalmen door een organisatie waarop zij geacht worden toezicht uit te oefenen en zonodig in te grijpen.
–----------------------------------------------------------
5. Wat zijn dan die klachten over Ciran:
– patiënten moeten bij de intake hun klachten (laten) overdrijven
– naast de fysieke klachten van patiënten worden door medewerkers niet aangetoonde psychische klachten toegevoegd
– over de zin van de behandelingen wordt geen uitleg gegeven
– fysieke oefeningen worden in groepsverband uitgevoerd terwijl patiënten elk verschillende beperkingen hebben; Dit leidt te vaak tot toename van klachten en uitputting
– het inzetten van een revalidatie-arts is medisch-specialistische revalidatiezorg; deze duurste zorgcategorie wordt op ruime schaal gedeclareerd, beperkt zich vaak tot … één webcamgesprek; dit is veel meer dan de beschikbare 3 ½ fte voor alle vestigingen
gesprekken waarvoor de revalidatie-arts vereist is worden niet altijd door deze gevoerd; ze blijven zelfs voor een groot deel achterwege
patiënten missen diepgang in die gesprekken; dit in strijd is met geldende richtlijnen; zo blijkt uit video-opname
– medewerkers spreken van een dictatoriaal traject dat niet is toegesneden op de patiënt, variatie wordt niet toegestaan
– naar een medisch specialist verwijzen op medische grond wordt afgeremd; een hoge bloeddruk werd niet doorverwezen naar een hartspecialist
psychologische behandelingen vinden plaats in groepsverband
– het samenwerkingsverband met Radboud Umc en dat logo op het briefpapier geeft de misleidende indruk dat het wetenschappelijk in orde is
– patiënten melden het traject zieker te verlaten dan ze waren
–---------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Ciran heeft hierover inmiddels ook geschillen met Zorgverzekeraars:
– met DSW over de declaraties
– met Zilveren Kruis over behandelingen die niet verricht zijn
– met VGZ dat onderzoek doet over declaraties
De Nederlandse ZorgAutoriteit weet van de te hoge declaraties,  dat onacceptabel vindt en patiënten oproept  zich te melden.
De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen distancieerde zich op haar website van de wijze waarop Ciran intakes doet *)
–-----------------------------------------
7. Vergelijkbare misstanden bij andere zorgverleners en – instituten werden vanaf 1995 en nieuwsberichten op werkgroep1970.nl gepubliceerd.
–----------------------------------------------------
8. Schriftelijk weerwoord van Ciran
staat zowel op de website van Ciran als die van Zembla.
–------------------------------------------------------------
9. Op de website van het IGZ *) lezen we:
Ronnie van Diemen ontvangt met regelmaat uitnodigingen om deel te nemen als spreker op een congres. Soms gaat het om een toespraak, presentatie, soms om deelname aan een debat.

Misschien is het beter om deze publieke lobby-route te sluiten. Zodat zij haar vrijkomende tijd kan besteden aan het eerder aanpakken van misstanden in de zorg. Het inkomen van betrokkenen zal het weinig schaden. Wel wordt de kans op fout handelen door gezondheidszorgers en - verzekeraars kleiner.

*) Bronnen:
– tv-Zembla, 1 maart 2017
– ciran.nl
– revalidatiegeneeskunde.nl
– igz.nl/organisatie/inspecteurgeneraal/uitnodigen
– werkgroep1970.nl
 


ONVERZEKERDE ZZP-ERS? Waarom tóch?
"Zzp'ers hebben vaak geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Steeds minder mensen verzekeren zich tegen arbeidsongeschiktheid. Zzp'ers sluiten om financiële redenen vaak geen verzekering af. Dit concludeert het Centraal Planbureau. Een kwart van de zelfstandigen heeft volgens het onderzoek onvoldoende financiële mogelijkheden om in een minimuminkomen te voorzien als zij arbeidsongeschikt worden. Meer dan de helft van de zelfstandigen heeft onvoldoende mogelijkheden om een vervangend inkomen op het niveau van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) te krijgen. Een op de twintig heeft helemaal geen mogelijkheden om in een minimuminkomen te voorzien. Zij moeten waarschijnlijk een beroep op de bijstand doen. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering kan volgens de onderzoekers een oplossing zijn, maar daar zitten voor- en nadelen aan. Verder zou er over nagedacht kunnen worden voor welk bedrag een zefstandige zich zou moeten verzekeren, ook in vergelijking tot werknemers." *)
*
) aldus Het Centraal Planbureau (CPB) in het 31 oktober 2016 verschenen onderzoek

Het CPB beperkt zich hier tot wat in Nederland aan de oppervlakte blijkt. Niet vermelde onderliggende verschijnselen en oorzaken blijven sinds 10-tallen jaren ook nu onder tafel: Want: een verzekering voor arbeidsongeschiktheid geeft niet de dekking die gesuggereerd en verkocht wordt.

Wat is er dan al die jaren met die polissen aan de hand? Er is hier in feite sprake van fraude bij de verkoop van dergelijke polissen. Want werkenden wanen zich verzekerd voor het Ingeval van grote gezondheids-/ arbeidsvermogensschade. Juist bij de behandeling van grotere schades blijkt echter steeds weer:

 1. Dat er gewerkt wordt met keuringsartsen die eenzijdig gekozen en aangestuurd worden*) door de verzekeraar
 2. Dat er gewerkt met arbeidsdeskundigen die eenzijdig gekozen en aangestuurd worden*) door de verzekeraar
 3. Dat er gewerkt met deskundigen die eenzijdig gekozen en aangestuurd worden*) door de verzekeraar
 4. Dat de Rechter deskundigen kiest in onwetendheid en met in onschuld gewassen handen
 5. Dat er totaal geen onafhankelijke en effectieve controle bestaat op deze goedbetaalde onderzoeken en rapporten
 6. Dat  zelfs de meest evidente misstanden bij schadebeoordeling en -uitkering onbestraft blijven. Betrokkenen worden bij uitzondering aangepakt en dan nog hooguit mild gestraft.
 7. Dat verzekerden ingeval van bedrieglijke behandeling van grote schade zich juridisch willen verweren. Zich onwetend laten bijstaan door advocaten die onder invloed staan van de verzekeraar in kwestie. Gedupeerden raken vervolgens uitgeschud en uitgeput met kans op verdere gezondheids- en relationele schade.

Waarom is dat zo? Waarom zijn alle werkenden in Nederland beter af zonder deze polissen:

 • omdat relatief kleine schades worden vergoed (die kan men beter zelf dragen),
 • en men quasi verzekerd, juist bij grote schades met lege handen achter blijft! *)

*) Lees voor een uitputtend beeld de gratis te downloaden bronnen op deze website
 


Klachten over psychiater Drs. S.J. Duinkerke en Psycho-Expertise BV

Psychiater ontmoet 17 maal milde tuchtrechter

Psychiater Drs. S.J. Duinkerke ontmoette de tuchtrechter 17 maal en kreeg 14 tuchtstraffen.

Hij mocht van 1994 tot en met 2002, dus acht jaar - nauwelijks gehinderd door het tuchtcollege - zijn gang gaan, zonder de minste verbetering. 

Prof. Dr. J. Hubben, hoogleraar Gezondheidsrecht daarover: "Duinkerke trekt verstrekkende conclusies zonder dat zijn argumenten enig hout snijden. Iedereen weet dat je met zo'n rapport de weg voor een uitkering direct afsnijdt. (...)"


Duinkerke praktiseert achtereenvolgens in:

 1. Zijn privé-adres Weert

 2. Ziekenhuis Weert

 3. Maxima Medisch Centrum te Eindhoven. Ook daar is hij inmiddels vertrokken

 4. Als eigenaar van privé-kliniek onder namen als Psycho Expertise BV en Psycho-Bios, te Weert en later te Eindhoven. Hij gaf leiding bij dit bureau dat keuringen verricht. Er waren vergelijkbare klachten ontstaan bij sommige collegae en medewerkers van Psycho-Expertise BV, dat per jaar honderden onderzoeksrapportages voor verzekeraars maakte. Berichten wijzen erop dat sommige verzekeraars en Rechters opdrachten bleven verstrekken

 5. Volgens onz

  e laatste gegevens is Duinkerke verbonden aan de Stichting Psycho Eindhoven ("wij werken zonder wachttijden")  onder de volgende gegevens:

  Drs. Steven J. Duinkerke
  Psychiater BIG: 99020744201
  Psychotherapeut BIG: 69020744216
  Supervisor Psychotherapie VCgT
  Leertherapeut Psychotherapie VCgT
  Neurofeedbacktherapeut BCIA


  Of Duinkerke nog steeds favoriet is onder verzekeraars en Rechters is onbekend.

   

  Duinkerke is tevens voorzitter van de Vereniging Vrijgevestigde Psychiaters Z.O. Brabant

Berichten wijzen erop dat sommige verzekeraars en Rechters onverminderd opdrachten aan omstreden keurders verstrekken. Of zij niet op de hoogte zijn met de actualiteit in hun vakgebied, dan wel bewust onwetend, is niet bekend. 

 

Overzicht van de eerder aangevochten onderzoeken/rapportages van psychiater/bureau Duinkerke met de stand van zaken

 

 


LIEDTEKST: 
Opnieuw Beginnen
--------------------1--------------------
De meedoeners gaan getuigen
De mensen gaan begrijpen (a)
De mensen gaan er steeds meer over praten (b)
De mensen blijven er over praten (c)
--------------------------2--------------------------
De media gaan volop aandacht geven
(a) (b) (c)
-----------------------------3-----------------------------
Wij gaan de juiste voorwaarden scheppen
(a) (b) (c)
---------------------------------4--------------------------------
De meedoeners gaan de juiste woorden zeggen
(a) (b) (c)
----------------------5---------------------
De media gaan hen juist citeren
(a) (b) (c)
----------------------6---------------------
De mensen gaan het begrijpen
(a) (b) (c)
-----------------------------7-----------------------------
Steeds meer mensen gaan het zien
(a) (b) (c)
---------------------------------8---------------------------------
Steeds meer mensen gaan hun verhaal vertellen
(a) (b) (c)
-------------------------------9-------------------------------
Steeds meer mensen gaan het lezen
(a) (b) (c)
-------------------------------10--------------------------------
(a) (b) (c)
Steeds meer mensen gaan recht ontvangen
---------------------------------11---------------------------------
(a) (b) (c)
Steeds meer mensen gaan hun leven herstellen
---------------------------------12---------------------------------
Onwaarheid zal niet meer regeren
Omdat mensen blijven begrijpen 
Omdat mensen altijd zullen praten 
Omdat mensen nooit zullen vergeten
-------------------------------------------------

 

 

  Verantwoording openbaarheid
  54 jaar blootgelegd
  Bronnen verantwoording
  Rapport praktijk verzekeraars
  Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
  Afschaffing van de WIA
  Strategie van verzekeraars
  Databanken van Professionals
  Achmea Rabobank Interpolis praktijk
  Opheffing Misbruik; Oplossing
  Laatste nieuws
  Eerder Nieuws en Actualiteit
  Bezoekers van website
  Dank aan ...
  Externe Links
  Overzicht Site-Inhoud

E-mail sturen

04 januari, 2020