55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Praktijk van Verzekeraars
55 jaar misbruik WAM

Geknoei met letselmiljarden


FRAUDEgevoeligheid: discussie 

Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen WAM sinds 1 juli 1965 verplicht  De uitvoering van deze WET voor (een correcte schadeafwikkeling!) is door de Overheid gelegd bij de particuliere Verzekeraars. Werkgroep 1970 heeft de behandeling van letselschade door de verzekeringsmaatschappijen continu gevolgd. 

Voor 1965 werden op vrijwillige basis aansprakelijkheid verzekeringen afgesloten. Toen al constateerden wij, dat er door bepaalde medici werd gemalverseerd ten gunste van de Verzekeraars: Door ingeval van schade de ernst van causaal inwendig letsel veelal te ontkennen, of dit als ziekte of preŽxistente c.q. latente klachten te vermelden. De letselpatiŽnt kreeg veelal niets of een hypocriete coulance afwikkeling en een fractie van de verzekerde som. Onze bewijzen werden genegeerd. Deze ongecontroleerde fraude was in de nieuwe WAM in 1965 collectief ingebed!
Wij kregen dus een veelvoud aan klachten en bewijzen van deze onzuivere praktijken. Goedwillende Rechters en Advocaten worden door bepaalde medische Professoren / Specialisten op grote schaal  bedrogen. Door deze criminele praktijken worden de rechten van gelaedeerden van aansprakelijke maatschappijen geschonden.

Medisch tuchtrecht beschermt artsen Advocaat Benno Stokvis zei op 23 maart 1970 voor de VARA TV: "Het Medisch Tuchtrecht is een vermolmde zaak. Een stuk Kaste Rechtspraak. Het beschermen van Artsen, blijkt belangrijker dan het belang van de patiŽnt! Het Medisch Tuchtrecht is niet openbaar!"
Advocaat Mulvin Berry noemde in dezelfde uitzending "Het Medisch Tuchtrecht is een samenzwering van Artsen, die niet tegen elkaar willen getuigen."
Mr. Stokvis zei ook: "Dit is ontoelaatbaar in een Rechtstaat! De enige menswaardige houding is RECHT eisen." 
Deze duidelijke conclusies weerhielden Bousardt om zijn medische ervaringen voor te leggen aan het Medisch Tuchtcollege. Hij benaderde daarom eerst de politiek. Zocht toen dat geen resultaat opleverde de publiciteit.

De Haagsche Courant publiceerde april 1973 de bevindingen van de VARA. Meldde ook, dat er gezien het grote aantal klachten (614) door de Unie van Schade Verzekeraars een voormalig Verzekeringsdirecteur werd benoemd als "schnabbel", En ook dat van deze 614 klachten er door hem slechts 20 gegrond werden bevonden, aldus de HC. De Werkgroep stelt dat deze zogenaamde gewezen directeur deze (614) veelsoortige dossiers beslist niet deskundig kan beoordelen. En toch noemt de Unie van Schadeverzekeraars zo'n man nadrukkelijk onafhankelijk. Toch niet om de Openbare Mening te misleiden? Aldus de HC. 

RAPPORT Aansprakelijkheid bij verkeersongevallen (Kluwer, juni 1973: Prof. Mr. A.R. Bloembergen van de Leidse Universiteit):
Verkeerslachtoffers blijven slachtoffers  Deze Conclusie van Professor Bloembergen en Mr. J.M. van Wersch en Mr. W. Hoyng is schokkend en toont aan dat de betekenis van de Wettelijke aansprakelijkheid niet groot is. Het onderzoek strekte zich uit over 5 jaar. Voorts bleek, dat er gevallen zijn, waarin eerst na enige jaren een uitkering volgt, en... dikwijls is deze uitkering verre van volledig! Maar zelfs al heeft het slachtoffer de schuldvraag-barriŤre genomen, dan is hij er nog niet. Er komen uitgebreide medische keuringen aan te pas.

De heer Bousardt hierover: "Dat er gekeurd wordt, is logisch. Maar dat artsen en specialisten daarbij aangewezen worden door de verzekeringsmaatschappijen is volstrekt onjuist. Deze onderzoeken worden door de verzekeraars betaald! Ik heb de stellige overtuiging, en ik heb er ook de bewijzen voor in handen, dat die keuren ten gunste van de maatschappij en ten nadele van de patiŽnt. Hun rapporten zijn absoluut niet objectief, en daarvan maken de verzekeringsmaatschappijen misbruik; zij verbergen zich achter hun rapporten, om niet tot uitbetaling hoeven over te gaan. Door ervaren schaderegelaars wordt er dan dikwijls keihard onderhandeld, en het slachtoffer is door het gebeurde meestal uit het veld geslagen, wil of kan zich nauwelijks verweren en op zijn eisen staan. Er komen gevallen voor, waarin misbruik van de situatie wordt gemaakt. Dan neemt het slachtoffer tenslotte maar met minder genoegen dan waarop hij recht heeft. Dat zijn gevallen die door de juristen-onderzoekers ook werden opgenomen in hun toelichting bij het rapport." 

Persconferentie, Bel Air hotel. 27 Juni 1973  Aansluitend op Het Rapport van Prof. Mr. A.R. Bloembergen heeft Werkgroep 1970 een Persconferentie in het Haagse Bel Air hotel georganiseerd. Journalisten van GPD-pers, Algemeen Dagblad en Het Parool, waren uitgenodigd. Voorts waren aanwezig: enkele artsen en een advocaat, enkele organisaties, en slachtoffers.

"Medisch vogelvrij door geknoei bij keuringen"  Verschillende Slachtoffers vertelden daarbij hun trieste ervaringen. De heer Bousardt stelde als slotconclusie: "Het gaat hier om een hypocriet onzuiver, sinister systeem waardoor slachtoffers nooit hun rechten kunnen krijgen. Voor mij is het meest beangstigend, dat ernstige medische feiten werden verdraaid en verdoezeld. Behandelende medici werden hierdoor bewust op een dwaalspoor gebracht, met alle fatale gevolgen van dien."

Drie punten constateert hij: 

  1. Opzettelijk misbruik van de gezondheid van het slachtoffer en zijn lijden

  2. Misbruik van zijn particuliere financiŽle middelen, en

  3. Benadeling van de ziektekostenverzekering door de causale ontkenning van het ongeval. 

Hoorzittingen Tweede Kamer  Wij  hebben vervolgens de misstanden van de WAM 1965 aan Kamerleden kenbaar gemaakt. De Werkgroep Verkeers- en Ongevallenslachtoffers heeft in de Tweede Kamer driemaal bijgedragen in korte hoorzittingen:
Voor twee kamerleden van het CDA op 31 mei 1979, voor Mr. Max Tripels van de VVD op 21 augustus 1979, en voor Jaap van der Doef en Mevr. Mr. de Haas-Berger van de PvdA op 26 februari 1980. 
Bousardt woonde op uitnodiging van de vice-voorzitter van de Partij van de Arbeid, het Tweede Kamerlid Jaap van der Doef ook de landelijke bijeenkomst op 10 december 1979 bij in het Casino te 's-Hertogenbosch over de zogenaamde Kortingswet op de Sociale uitkeringen door de Tweede Kamer.

Meer over 55 jaar misbruik WAM


Kik op het plaatje voor meer inzicht:
het Verzekeringsganzenbordspel...

 

 Verantwoording openbaarheid
  54 jaar blootgelegd
  Bronnen verantwoording
  Rapport praktijk verzekeraars
  Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
  Afschaffing van de WIA
  Strategie van verzekeraars
  Databanken van Professionals
  Achmea Rabobank Interpolis praktijk
  Opheffing Misbruik; Oplossing
  Laatste nieuws
  Eerder Nieuws en Actualiteit
  Bezoekers van website
  Dank aan ...
  Externe Links
  Overzicht Site-Inhoud

E-mail sturen

04 januari, 2020