55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Crisis Artsen en UWV: Op weg naar Opheffing


Er is een vertrouwensbreuk tussen integere
keuringsartsen en het UWV-management ontstaan. De keuringsartsen krijgen al sedert de jaren negentig onvoldoende tijd om de keuringen goed uit te voeren, het management wil alleen maar de streefgetallen halen. Het gaat om kwantiteit, niet om kwaliteit. De Tweede Kamer vroeg meernaals om opheldering. De oppositie vond dat het UWV nu eerst moet stoppen met de herkeuringen en eerst eens een goed plan moeten opstellen. De UWV-artsen hebben het "Befehl is Befehl" blijkbaar nog steeds hoger in hun vaandel staan dan hun artseneed:  

NEDERLANDSE ARTSENEED (2003)

Voor teveel keuringsartsen lijkt te gelden:

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens

Ik dien het UWV en de zittende regering

Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten

Ik zie lijdzaam toe hoe het lijden en de agressie toenemen

Ik stel het belang van de patiŽnt voorop en eerbiedig zijn opvattingen

Ik stel het belang van het UWV en de zittende regering voorop

Ik zal aan de patiŽnt geen schade doen

Ik zie een groot deel van de patiŽnten financiŽle en psychische schade lijden

Ik luister en zal de patiŽnt goed inlichten

Ik verwijs de patiŽnt naar de regeltjes en was mijn handen in onschuld

Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd

Ik vergis mij af en toe, gelukkig staat er meestal niets op papier 

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen

Als ik mij baseer op de wet en verwijs naar de arbeidsdeskundige kan ik mijn handen in onschuld wassen

Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden

Af en toe roep ik dat ik er niet gelukkig mee ben maar ik ben braaf in dienst gebleven

Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving

Ik houd mij zo stil mogelijk en laat anderen al tientallen jaren over de hoofden van patiŽnten beschamende onzin spreken

Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen

Ik zie een onbetaalbare lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg ontstaan

Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk

Ik wijk alleen voor mijn superieuren en de politiek

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden

Ik denk dat ik de eer van het UWV en de politiek hoog houd, maar zie het respect voor artsen afnemen

Dat beloof ik (of) Zo waarlijk helpe mij God almachtig

 

Is bovenvermelde eed wel van toepassing op de artsen van het UWV?  Een echte arts werkt in het ziekenhuis, niet bij het UWV. Maar is het niet de bedoeling te weten wat deze keurt? Genezen doet deze arts  niet en dat hoeft ook niet, maar keuren evenmin en dat zou wťl moeten. Dus niet bijvoorbeeld: de bloeddruk opnemen, aan de tenen kriebelen en de vingers laten bewegen gevolgd door de boodschap "U kunt weer gaan". En dan 4 weken later laten weten: "U bent voor 100% goed gekeurd." Men verwacht van goed opgeleide artsen een andere houding.

Genezen hoeft de arts niet, hoeft blijkbaar niet te weten wat wel of niet kan genezen. De keuringsarts geneest niet maar keurt het object patiŽnt. Er is namelijk bij een keuring geen arts-patiŽntrelatie. Keuringsartsen werken voor een instantie die keurlingen laat keuren voor de doelstellingen van die instantie, op basis van discutabele want niet-objectiveerbare wetgeving. Keuring vindt plaats op basis van niet-reproduceerbare willekeur. Zelfs drie geheel integere artsen zullen bij dezelfde patiŽnt tot drie verschillende resultaten komen. De keurling is machteloos, wel premie-meebetaler, maar geen opdrachtgever tot een keuring, zonder inzicht in het resultaat.

RTL4 liet eind oktober 2005 een keuringsarts horen, die buiten beeld verklaarde dat het gewoon een ordinaire bezuinigingsactie was, en dat het in hun taak alleen gaat om de strikte regeltjes. Hun taak is alleen om de meetlat naast de verzekerde te leggen en te meten. Hun persoonlijk of professioneel oordeel moeten zij inslikken. Zij zijn er alleen om de bezuinigingsactie een legitiem tintje te geven.

De artseneed is erg misleidend en wordt misbruikt. Een keuringsarts zou beter geen dokter moeten zijn maar keurmeester, zoals op een vleeskeuring. Dan kunnen bij het UWV in plaats van kneuzen uit het reguliere medische circuit - dat zijn zij die niet meer aan de bak komen omdat ze niet aan de (verplichte) bijscholing hebben voldaan, in het verleden zware medische missers maakten, of op een andere manier een zootje van hun praktijk hebben gemaakt - anderen tegen fors lager salaris worden aangesteld..

Misschien werken zogenaamde artsen bij het UWV zo gewillig mee, omdat ze anders zelf niet meer kunnen bestaan. Voor deze  vleeskeurders dreigt degradatie of ontslag als zij hun target niet halen.

Het is in in feite een kaasschaafmethode:

 1. Eerst bepalen op basis van het budget en bijvoorbeeld het percentage WAO-ers in de ons omringende landen, met hoeveel procent het aantal WAO-ers moet dalen.

 2. Dan geven we de artsen de opdracht om de minst ernstige WAO-"gevallen" uit het bestand te selecteren

 3. Die gaan vervolgens voor een groot deel stilaan de bijstand in.

Een goedkoop herkeuringssysteem. Waarin keuringsartsen zich geen zorgen hoeven te maken over hun eed. Maar Nederlandse verzekerden zijn niet dom en weten inmiddels beter. Elke dag dat artsen zich langer met deze praktijk bezig houden dragen zij bij aan een groeiend wantrouwen van de integriteit van de gehele artsenberoepsgroep.

Wat is een verzekeringsarts?  De controlevoorschriften Ziektewet 2004; Art 1c schrijven: "Een verzekeringsarts is een arts, werkzaam voor het UWV, die ingeschreven staat in het specialistenregister van de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie, of in opleiding daarvoor is."
Dit voorschrift doet mensen massaal, ongecontroleerd arbeidsongeschikten uitstempelen.

Verzet van 240 UWV-artsen genegeerd  Door de strenge normen worden zeer veel mensen die niet in staat zijn om te werken toch goedgekeurd. As zij al werk vinden, kunnen zij zich vaak daarin niet staande houden en raken in een fysieke en psychische neerwaartse spiraal, met uiteindelijk de bijstand als gevolg. Verzekeringsarts P. Teunnissen coŲrdineerde begin 2006 het protest van 240 artsen binnen het UWV naar de directie tegen de absurde keuringspraktijk. Zij rapporteerden "een ernstige vertrouwenscrisis tussen het (top)management en de werkvloer, in ieder geval met de artsen". Er dreigde een staking. Maar de directie stelde Teunissen op non-actief en drukte zo de stakingsdreiging de kop in. Zeer veel UWV-artsen durven geen ontslag te nemen, of houden zich stil, bang om ontslagen te worden. De kans op emplooi buiten het UWV is namelijk gering.

Intern UWV-Rapport: "Herkeuringen onverantwoord''  In het rapport stelden artsen en arbeidsdeskundigen dat zij hun werk niet naar behoren kunnen doen, omdat de UWV-directie alleen geÔnteresseerd is in aantallen en niet in de kwaliteit van de keuringen. De minister ontkende na "opheldering" door het UWV de vertrouwenscrisis. 

Weer andere keuringsartsen van hetzelfde UWV hebben namelijk opgeschreven dat zij niet onder druk worden gezet om bij herkeuringen zoveel mogelijk arbeidsongeschikten goed te keuren. 
"De raad van bestuur van het UWV heeft mijn volledig vertrouwen," zo de minister daarop.

De stichting Collectieve Rechtsvordering (CORV) eiste in kort geding dat het UWV stopte met het herkeuren van WAO'ers. De Rechter oordeelde dat de keuringen correct zijn en niet in strijd met Europese regels. De CORV startte vervolgens een bodemprocedure tegen de Nederlandse staat en uitkeringsinstantie UWV. De stichting noemde de herkeurings-operatie ,,niet alleen buitengewoon onrechtvaardig en een samenleving als de onze onwaardig, maar ook onrechtmatig''. De stichting beschouwt de WAO als een verzekering en stelt dat een verzekeraar de polisvoorwaarden niet mag veranderen als er al schade is. Zie hieronder meer.

Herkeuringen straks waardeloos?  Het betreft zeer vele duizenden mensen.  Dit blijkt uit uitspraken van steeds meer Rechtbanken. Ze zeggen - evenals deze website en het rapport - dat het sinds 1 januari 2002 ingevoerde (her)beoordelings-systeem nog steeds "onvoldoende inzichtelijk, onvoldoende verifieerbaar en onvoldoende toetsbaar" is. Eerder keurden de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State de werkwijze ook al af.

Rechtbanken wijzen onbevoegde herkeuringen af  Paul Ulenbelt, SP meldt op 27 december 2006: "Naar schatting 60.000 herbeoordelingen zijn onrechtmatig uitgevoerd als het hoogste rechtscollege de uitspraken van de drie rechtbanken overneemt." Als een verzekeringsarts in opleiding het onderzoek heeft gedaan moet zijn of haar supervisor het verzekerings-onderzoek mede ondertekenen en moet duidelijk zijn waaruit de supervisie heeft bestaan. Mensen die door de herbeoordeling zijn benadeeld zouden volgens hem bij het UWV herziening van de beslissing moeten vragen, ook als de bezwaar- en beroepstermijn van 6 weken is verlopen. "De vaststelling dat het verzekeringsgeneeskundig onderzoek door een onbevoegde is uitgevoerd is een nieuwe omstandigheid die een herziening rechtvaardigt."
Bij het BIG-register is na te gaan als een verzekeringsarts niet is geregistreerd. Meld dan schriftelijk aan het UWV met al uw gegevens en de mededeling dat u geconstateerd heeft dat de verzekeringsarts niet geregistreerd is en dat u om herziening van de herbeoordeling vraagt.
De rechtbank in Roermond en Den Bosch hebben namelijk geoordeeld dat WAO-herbeoordelingen alleen door geregistreerde verzekeringsartsen mogen worden uitgevoerd. Eerder kwam de rechtbank in Alkmaar tot dezelfde conclusie.

Wao-gedupeerden in 2010 langs abscure wegen toch definitief geslachtofferd:

 • De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) meldt na jarenlange stilte als een donderslag bij heldere hemel medio 2010,dat het in de collectieve juridische strijd tegen de sinds 2004 aangescherpte keuringseisen voor arbeidsongeschikten, staakt.
 • Hetzelfde geldt voor de stichting Corv waarmee het samenwerkte. Daarmee werd de waarschijnlijk wederrechtelijk herkeurden hun laatste strohalm ontnomen. De stichting Corv heeft haar begunstigers, 4922 in getal, tot op heden in het geheel niet geÔnformeerd.
 • Over de reden van het stoppen van de procedure, gericht tegen de Staat der Nederlanden en uitkeringsinstantie UWV, is de verklaring van de LVA uiterst vaag.
 • Er was echter geen reden om de procedure niet langer voort te zetten.
 • Vakbondsvoorzitter Jan de Jong van FNV-bondgenoten had het in de statuten zo geregeld dat hij aan niemand verantwoording schuldig was, en speelde een bedenkelijke rol.
 • De begunstigers van zijn stichting, die ondanks herhaalde en dringende verzoeken om informatie 4 jaar niets van hem vernamen en weten niet wat er met hun geld is gebeurd.
 • Hoewel de Staat der Nederlanden zich met deze ’hervorming’ volgens andere deskundigen schuldig maakt aan schending van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), vinden prof. mr. Saskia Klosse, hoogleraar Sociaal recht aan de Universiteit Maastricht, met onder meer oud FNV-voorzitter Lodewijk de Waal, zittend in de Raad van Advies van de stichting Corv, dat er geen succesvolle succesvolle juridische procedure in zit. Zo werd dit gezag gebruikt om handelingen van louche lieden te dekken.
 • Hier werd een strijd voor gerechtigheid op bedrieglijke gronden en onder een valse dekmantel van deskundigheid voortijdig gestaakt.

Bron: Louis van Overbeek, 7 juli 2010, Katholiek Nieuwsblad

De overgrote meerderheid van de na herkeuring weer gezond verklaarde WAO-ers komt niet blijvend aan het werk. Werkgevers hebben het soms geprobeerd, maar weten inmiddels dat met deze aan de lopende band 'genezen gestempelden' niet te werken valt. Ook wantrouwen zij het 'keuringscircus', en ook de subsidies.

Chaos WIA-uitvoering: Chronologisch Overzicht

WIA: Op weg naar Afschaffing

  Verantwoording openbaarheid
  54 jaar blootgelegd
  Bronnen verantwoording
  Rapport praktijk verzekeraars
  Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
  Strategie van verzekeraars
  Databanken van Professionals
  Achmea Rabobank Interpolis praktijk
  Opheffing Misbruik; Oplossing
  Laatste nieuws
  Eerder Nieuws en Actualiteit
  Bezoekers van website
  Dank aan ...
  Externe Links
  Overzicht Site-Inhoud

  E-mail sturen

De LUISTERLIJN, tel. 0900-0767 of Bel lokaal

04 januari, 2020