55 jaar signaleren waar het daglicht om vraagt

Chaos WIA-uitvoering: Chronologisch Overzicht

 

2003

 • Er is een fraudegevoelige re´ntegratiesubsidie ingevoerd.

 • We weten niet hoeveel gemeenschapsgelden worden misbruikt voor particuliere verzekeraars (IWI)

 • Honderdduizenden uitkeringsgerechtigden zijn de dupe.

 • Terwijl fraude door werknemers al jarenlang vrijwel onmogelijk is wordt via regerend politici en de media de suggestie van uitkeringsgerechtigden als onwillige nietsnutten versterkt.

 • Uit angst voor ontslag bij de huidige recessie neemt de instroom van claimgerechtigden sterk af. Wie zich niet meldt krijgt geen uitkering, maar blijft wÚl gespaard voor gesignaleerde wanpraktijken.

 • Juni: Het UWV verbouwt deel van nieuwbouw met 'marmer en vruchtenhout'. Onwaar, niets aan de hand, zegt de voorzitter van de Raad van Bestuur. De minister belooft eind juni bliksemsnel onderzoek dat eerst najaar - en zonder weerwoord - rapporteert. Dat pleitte niet geheel vrij. De Minister vraagt de bestuursleden om op te stappen. Zij weigerden en zijn geschorst, ze ontkennen. De vraag is of zij naast een WW-uitkering ook nog een bovenwettelijke gouden handdruk hebben ontvangen.

 • Juli: Het UWV gaat alvast 3.600 van de 22.000 medewerkers ontslaan. Dit is exclusief de gevolgen van nieuwe wetgeving. Niet alleen voor de kwaliteit, ˇˇk voor de kwaliteit van de uitvoering wordt gevreesd

 • Oktober: Wet Poortwachter "ondeugdelijk, strijdig met rechtszekerheid en met mensenrechten, en bevat oncontroleerbaar uitgewerkte sancties zonder rechtsgarantie".

 • November: Discriminerende dubbele keuring van bepaalde groepen gaat niet door. Het enige doel was om keuringsartsen aan het werk te houden. Het UWV claimt dank zij de recessie en de wet Poortwachter betere efficiency, een daling WAO, toename WW en een 39% re´ntegratieresultaat. Onafhankelijke controle op dit ridicule 'zelfonderzoek' ontbreekt. Het 'omboeken' van WAO-ers tot WW-ers blijft onbelicht.

2004:

 • Februari: WAO-Keuringen verlopen nog steeds chaotisch. Nog steeds zijn er achterstanden

 • Nieuwe onderzoeken rapporteren op 16 februari: Verspilling van €3,6 mln. en onwaarheden door de directie. 

 • April: Er zijn selectieve keuringen verricht. Die zouden zijn uitgevoerd om achterstanden in te lopen

 • Juni: Het UWV verspilt tientallen miljoenen aan ingehuurde specialisten. De Minister komt weg met: "Het geld is juist geboekt".

 • Juni: De nieuwe keuringsnormen zijn nog niet bekend. Straks weten artsen niet hoe ze moeten (her)keuren

 • Augustus: Reorganisaties bij het UWV leidden tot verdubbeling van het aantal bezwaren van klanten

 • Augustus: Het UWV huurde voor tonnen aan euro's schnabbelende journalisten in.

 • November. Het is niet bekend wat het UWV precies doet voor zogenaamde werklozen. Het re´ntegratieresultaat is onvindbaar, aldus de Algemene Rekenkamer. Komt er geen onderzoek naar de klachtenreeks over fraude met honderden miljoenen aan re´ntegratiebudgetten?

 • Desondanks beweert het UWV dat zelfs bij de zwakke economie in een re´ntegratie-traject maar liefst 80.000 uitkeringsgerechtigden een veel betere kans op een betaalde baan hebben.

 • Dat het CBBS is ingevoerd zonder behoorlijke proefperiode. Keuringsresultaten blijken niet reproduceerbaar. De uitkomsten van de massale herkeuringen zijn mogelijk waardeloos. Het betreft jaarlijks vele tienduizenden zaken. Dit blijkt op 29 november uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. De Rechter oordeelde het CBBS onzorgvuldig en ondeugdelijk. De Raad zegt - evenals sedert jaren deze website en het rapport - dat het sinds 1 januari 2002 ingevoerde beoordelingssysteem voor WAO'ers bij het vaststellen van de verdiencapaciteit van de cliŰnt onzorgvuldig en ondeugdelijk is. De Raad stelde daarom een ultimatum aan uitvoeringsinstantie UWV. Als deze niet voor 1 juli 2005 alle onvolkomenheden uit het systeem hebben gehaald, dan gaan alle besluiten waartegen WAO'ers bezwaar hebben aangetekend van tafel. UWV gaat echter gewoon door met de keuringen. Het oordeel van Artsen en het CBBS staat op basis van het dossier tevoren vast. Een schriftelijke beschikking hiervan zou miljoenen herkeuringskosten en onnodig theater tegenover uitkeringsgerechtigden kunnen besparen.
  Ook de Raad van State begrijpt niet hoe keuringsartsen kunnen bepalen of iemand "volledig en duurzaam" arbeids(on)geschikt is, en dus recht heeft op een WAO-uitkering. Het regerings-adviesorgaan wil daarover uitleg van de minister. Pas daarna geeft de raad een oordeel. In 2006 wordt de huidige WAO vervangen door de zogeheten WIA. Die moet het aantal arbeidsongeschiktheids-uitkeringen beperken. De minister is niet verplicht om uitleg te geven aan de Raad.

2005:  

 • De Raad van State ziet op 27 januari dat de nieuwe WIA duurder uitpakt dan de oude en dat de hogere inkomens evenals voorheen bevoordeeld worden.

 • Het UWV meldt niet op tijd te zijn met de invoering van de WIA per 1 januari 2006. De jarenlang slepende reorganisaties zijn niet klaar. Het nieuwe automatiseringssysteem werkt na jaren nog steeds niet. De Belastingdienst voorziet problemen met de Premieheffing.

 • Op 3 maart komt opnieuw onrust bij het UWV naar buiten: artsen en arbeidsdeskundigen treden in diverse media naar buiten omdat zij hun werk niet langer met hun geweten en hun gedragscode kunnen rijmen. Zij blijven intussen uit angst voor hun baan die immorele arbeid verder uitvoeren. Hun beroepsgroepen volstaan op laffe wijze met klagen.

 • 11 maart blijkt dat slechts de helft van de geplande herkeuringen heeft plaatsgehad. Terwijl men binnenkort weer enkele honderden keuringsartsen zal ontslaan gaat men later dit jaar tegelijkertijd kostbare uitzendartsen bij bijvoorbeeld arbodiensten - gelieerd aan particuliere verzekeraars - inhuren.

 • In maart verlangen de particuliere verzekeraars plotseling een startfonds als reserve om per 1 januari aanstaande met het UWV in de nieuwe wet te kunnen concurreren.

 • April: de UWV-top weet niet wat er intern leeft. Binnen UWV heerst eenrichtingscommunicatie, onoorbare druk op deskundigen, en ook dreiging met ontslag. De Klokkenluiderregeling werkt niet. Er zijn veel klachten, ook over onfatsoenlijke vragen naar de (financiŰle) privÚ-sfeer van verzekerden. Sjoemelen lijkt goed voor de carriŔre.

 • De jarenlange verspilling van geld en menskracht (UWV, medici, arbeidsdeskundigen, advocatuur, rechterlijke macht), de grootschalige levenslange onnodige beschadiging van goedwillende uitkeringsgerechtigden (herstelvermogen, resterend arbeidsvermogen) krijgt nog steeds onvoldoende aandacht.

 • Onverminderd krijgen talloze goedwillende uitkeringsgerechtigden sancties bij fouten, terwijl zelfs voor het UWV de regels onwerkbaar zijn. Het UWV en de medewerkers blijven ook na jarenlange grove fouten en overtredingen vrij van elke strafsanctie.

 • April: Teveel UWV-artsen stellen onfatsoenlijke vragen naar de (financiŰle) privÚ-sfeer van verzekerden of intimideren verzekerden op schandalige wijze. UWV gaf de nabestaanden geen antwoord op de klacht na schandalig optreden van een Leidse UWV-arts.

 • Augustus: Nog niet de helft van het aantal herkeuringen wordt gehaald. Na eerder massaal ontslag moet men nu weer artsen werven.

 • Op 24 augustus 2005 staan directeur Jan de Jonge en de raad van bestuur voor de Rechter. De directeur beschuldigt de raad van bestuur van malversaties, geldverspilling, witwas-praktijken en vriendjespolitiek. De raad van bestuur ontkent, de directeur zou zich hebben gedragen als een 'ongeleid projectiel'. Gevreesd wordt voor opnieuw hoge (afvloei)kosten. In december wees de Rechter de eis af.

 • September: de herkeuring mag een jaar langer - tot 1 juli 2007 - gaan duren.

 • 22 december: Het eerder ondeugdelijke verklaarde CBBS is volgens de Rechter nog steeds niet in orde

 • UWV-ers doen te weinig moeite om verzekerden niet als objecten te blijven behandelen.

2006:  

 • Verzekeringsarts P. Tennissen co÷rdineerde begin 2006 het protest van 240 artsen binnen het UWV naar de directie tegen de absurde keuringspraktijk. Zij rapporteerden "een ernstige vertrouwenscrisis tussen het (top)management en de werkvloer, in ieder geval met de artsen". Er dreigde een staking. Maar de directie stelde Teunissen later dit jaar op non-actief en onderdrukte tot heden de stakingsdreiging. Zeer veel UWV-artsen durven geen ontslag te nemen, of houden zich stil, bang om ontslagen te worden. De kans op emplooi buiten het UWV is namelijk gering. 

 • 4 januari. De stichting Collectieve Rechtsvordering (CORV) begint een gecombineerde bodemprocedure tegen de Nederlandse staat en uitkeringsinstantie UWV. De stichting noemt de herkeuringsoperatie "niet alleen buitengewoon onrechtvaardig en een samenleving als de onze onwaardig, maar ook onrechtmatig''.

 • 18 januari. De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) twijfelt aan de betrouwbaarheid van de cijfers CWI en UWV. Inzicht in de prestaties van CWI en UWV ontbreekt. In hoeverre uitkeringen op tijd uitbetaald worden, en of mensen die een WW-uitkering aanvragen wel hulp krijgen bij het vinden van werk is daarom nu onbekend.

 • 19 januari. Steeds meer Rechtbanken wijzen herkeuringsresultaten af. Ze zeggen - evenals deze website en het rapport - dat het sinds 1 januari 2002 ingevoerde (her) beoordelingssysteem "onvoldoende inzichtelijk, onvoldoende verifieerbaar en onvoldoende toetsbaar" is. Er is intussen rechtsongelijkheid, als voor wie om financiŰle of andere redenen niet naar de Rechter komt verlies van uitkering zeker niet wordt teruggedraaid. Tot heden blijft de minister alle bezwaren afwijzen.
  Als men in het gelijk wordt gesteld moet het UWV de kosten van een advocaat betalen.

 • 17 en 18 februari. De tevredenheid bij klanten van het UWV is ver beneden de maat:
  Slechte bejegening, loze beloften doen, langs elkaar heen werken, vragen niet beantwoorden, onduidelijk en fout informeren, onbegrijpelijke uitkeringsspecificaties, onzorgvuldigheid, moeizaam fouten herstellen, van het kastje naar de muur sturen, toegezegde voorschotten niet overmaken, problemen niet oplossen, traag uitbetalen, beslissen en informeren. Stroperige bureaucratie, traagheid en fouten leiden voor zeer veel hulprechthebbenden tot immense stress en onzekerheid, verlies van huur- en/of zorgtoeslag, gezondheidsgevolgschade voor hun huisgenoten, echtscheidingen, en dakloosheid.
  Opmerking: In hoeverre hieruit zelfdodingen en gezinsdrama's voortvloeiden is nooit onderzocht.
  Als vˇˇr 1 december de misstanden niet opgelost zijn bij het UWV, zou de PvdA een motie van wantrouwen indienen. Rond die datum was het kabinet al 2 maal gevallen. Wat dat betreft was voor het UWV de druk van de ketel.

 • 21 december. Het UWV krijgt opnieuw langer de tijd - ditmaal bijna een jaar - om mensen met een WAO-uitkering te herkeuren. In plaats van 1 juli 2007 moet de herkeuringsoperatie nu op 1 april 2008 zijn afgerond. UWV gaat ook zorgen voor betere informatie aan de betrokkenen. Nog 150.000 mensen wachten op een herbeoordeling.

 • 22 december. Inspectie Werk en Inkomen rapporteert grote twijfels over ingrijpend WIA-automatisering-systeem. Het project wordt toch doorgezet.

 • 27 december. Rechtbanken wijzen onbevoegde herkeuringen af.

 • Paul Ulenbelt, SP meldt: ĘNaar schatting 60.000 herbeoordelingen zijn onrechtmatig uitgevoerd als het hoogste rechtscollege de uitspraken van de drie rechtbanken overneemt.Ę Als een verzekeringsarts in opleiding het onderzoek heeft gedaan moet zijn of haar supervisor het verzekeringsonderzoek medeondertekenen en moet duidelijk zijn waaruit de supervisie heeft bestaan. Mensen die door de herbeoordeling zijn benadeeld zouden volgens hem bij het UWV herziening van de beslissing moeten vragen, ook als de bezwaar- en beroepstermijn van 6 weken is verlopen. ĘDe vaststelling dat het verzekeringsgeneeskundig onderzoek door een onbevoegde is uitgevoerd is een nieuwe omstandigheid die een herziening rechtvaardigt.Ę
  Bij het BIG-register is na te gaan als een verzekeringsarts niet is geregistreerd. Meld dan schriftelijk aan het UWV met al uw gegevens en de mededeling dat u geconstateerd heeft dat de verzekeringsarts niet geregistreerd is en dat u om herziening van de herbeoordeling vraagt.
  De rechtbank in Roermond en 's-Hertogenbosch hebben namelijk geoordeeld dat WAO-herbeoordelingen alleen door geregistreerde verzekeringsartsen mogen worden uitgevoerd. Eerder kwam de rechtbank in Alkmaar tot dezelfde conclusie.

2007:

 • 9 januari. Nieuwsmedia melden onderzoeksresultaat over de ziektewet: De Re´ntegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikte zieken faalt. De meerderheid is na 2 jaar ontslagen of zelf vertrokken. 

 • 28 januari. Minister de Geus staat alleen met zijn trots op de bereikte resultaten. De overgrote meerderheid van de na herkeuring weer gezond verklaarde WAO-ers komt - ondanks de bloeiende economie - niet duurzaam aan het werk. Werkgevers hebben het soms geprobeerd, maar weten dat met deze aan de lopende band 'genezen gestempelden' niet te werken valt. Ook wantrouwen zij het 're´ntegratiecircus', en zelfs de subsidies.

2008:

 • Eind januari. Logica levert het WIA-systeem op dat voldeed aan de specificaties, maar niet werkend bleek.

 • 17 juni. Minister Donner van Sociale Zaken schrijft aan de Tweede Kamer dat UWV het WIA-systeem staakt dat inmiddels 87 miljoen euro had gekost. Met Logica werd daar ruim 2,5 jaar aan gewerkt zonder uitzicht op werkbaar resultaat.

 • Uit openbare informatie in de afgelopen jaren blijkt opnieuw voorbeeld hoe automatisering niet zou moeten. Terwijl de projecttoekenning onder een - zoals in Nederland inmiddels gangbaar geworden - belangenverstrengeling tussen opdrachtgever, ministerie, ICT-organisaties en politici, heeft plaatsgevonden. Partijen wassen publiekelijk hun handen in onschuld. UWV vraagt zich achteraf af of wetswijzigingen in de WIA wel in een automatiseringssysteem waren te vangen. Uitvoerenden verwijten elkaar over en weer.

 • Zowel het UWV als de Inspectie Werk en Inkomen hebben een onderzoek ingesteld.

 • 18 december. UWV vond het nodig een sponsorcontract te sluiten met schaatser Shani Davis. Omdat het schort aan de naamsbekendheid. Het was inderdaad een tijdje heel stil rond het UWV. Vinden we straks de top van het UWV met hun dierbare relaties in de VIP-boxen? De premiebetalers zijn niet blij. Het wachten is nu op een joint-venture met de zorg- en pharma-industrie om uitkeringsgerechtigden met voorrang topfit aan het werk te krijgen.

2010:

2011:

 • De uitkeringsinstantie geeft 200% van het eerste halfjaarsbudget (132 in plaats van 63 miljoen euro) uit aan re-integratie van werklozen.

 • De Minister van Sociale Zaken wijst eind juni drie externe bestuurders aan om orde op zaken te stellen bij het in financiŰle problemen geraakte Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV. Volgens Donner is er "mogelijk sprake is van meer dan een incidenteel probleem". En spreekt van "mogelijke tekortkomingen in de wijze van besturing en controle op het functioneren van het uitvoeringsapparaat van het UWV".

 • Er is intern vergeefs gewaarschuwd dat de invoering van het ict-project voor vereenvoudigde loonaangifte tot miljoenen correctieberichten leidde.

2012:

 • De UWV-site werk.nl en het achterliggende ict-proces dat werklozen - inmiddels zonder bemiddelaar - aan het werk moet helpen zijn volledig onbruikbaar gebleken. Bovendien is de website slechts voor 91% bereikbaar. 700 boventalligen blijven ingezet om te helpen.

2017 tot heden:

 • De problemen zijn gebleven. De grootschalige verspilling van geld en menskracht (medici, arbeidsdeskundigen, advocatuur, rechterlijke macht en medewerkers) en de schade aan goedwillende uitkeringsgerechtigden blijft.

Bronnen:
- Rapport Arbeidsongeschiktheid, Ziekte en Letsel
- NOAB, MKB, UWV, CWI, IWI
- Rapport Ernst & Young, juni 2002
- Sociaal Maandblad Arbeid, week 44, 2003
- UWV-bestuurder Annette Dumig, september 2004
- Algemene Rekenkamer, november 2004, 2017

- Deskundigen
- UWV-medewerkers

- Media
 

Crisis UWV; Op weg naar Opheffing
WIA: Op weg naar Afschaffing

 

Kik op het plaatje voor meer inzicht:
het Verzekeringsganzenbordspel...

 

  Verantwoording openbaarheid
  54 jaar blootgelegd
  Bronnen verantwoording
  Rapport praktijk verzekeraars
  Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
  Strategie van verzekeraars
  Databanken van Professionals
  Achmea Rabobank Interpolis praktijk
  Opheffing Misbruik; Oplossing
  Laatste nieuws
  Eerder Nieuws en Actualiteit
  Bezoekers van website
  Dank aan ...
  Externe Links
  Overzicht Site-Inhoud

  E-mail sturen

De LUISTERLIJN, tel. 0900-0767 of Bel lokaal

04 januari, 2020